hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aarhuský dohovor

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) 

 

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) bol podpísaný 25. júna 1998 na 4. ministerskej konferencii Európskej hospodárskej komisie OSN „Životné prostredie pre Európu“ v dánskom Aarhuse. V medzinárodnom kontexte je tento dohovor považovaný za jeden z najvýznamnejších dokumentov svojej doby - je charakterizovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi, ako nástroj k prehlbovaniu demokracie a k presadzovaniu ľudských práv a slobôd. Dohovor podpísalo priamo na konferencii 35 štátov a Európske spoločenstvo a následne aj ďalšie 4 štáty. Platnosť nadobudol 30. októbra 2001 a Európske spoločenstvo ho schválilo 17. februára 2005.
Národná rada SR vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1840 z 23. septembra 2005. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k Aarhuskému dohovoru bola uložená u depozitára (generálny tajomník Organizácie Spojených národov) 5. decembra 2005. Platnosť pre Slovenskú republiku nadobudol 90. deň po dátume uloženia listiny o pristúpení 5. marca 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z.z. o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia).

Aarhuský dohovor pozostáva z troch základných pilierov:

Prvý pilier Aarhuského dohovoru deklaruje právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí. V súvislosti s prvým pilierom Aarhuského dohovoru bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.
V máji roku 2000 NR SR prijala zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorý kodifikuje právo občanov na prístup k informáciám.
V marci roku 2004 bol prijatý zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Predmetom právnej úpravy tohto zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES.
Druhý pilier Aarhuského dohovoru je o účasti verejnosti na rozhodovacom procese.
Účasť verejnosti na rozhodovacom procese je upravená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/35/ES.
V slovenskom právnom systéme bola smernica transponovaná do zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a tiež do zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.
Tretí pilier Aarhuského dohovoru sa týka prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a vytvára garancie pre každého, koho environmentálne práva boli porušené, aby mal možnosť spravodlivého posúdenia nezávislými orgánmi /napr. súdmi/. V slovenskom vnútroštátnom práve prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia bližšie upravujú najmä tieto právne predpisy:
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 244/1998 Z.z., č. 9/1999 Z.z., č.90/2001 Z.z., č. 140/2004 Z.z., č.323/2004 Z.z., 463/2005 Z.z., č. 92/2006 Z.z., č. 210/2006 Z.z., č.100/2010 Z.z., č. 356/2011 Z.z., č. 232/2012 Z.z., č. 161/2014 Z.z., č. 306/2014 Z.z., č. 427/2015 Z.z., č. 44/2017 Z.z., č. 71/2017 Z.z. a č. 137/2017 Z.z. (čl.44 a čl. 45)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Národným kontaktným bodom pre Aarhuský dohovor (National Focal Point to the Aarhus Convention) je pracovník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
Ing. Pamela Palková,
Súčasťou Aarhuského dohovoru je Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) - prvý medzinárodný nástroj, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTRs do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika prístúpila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008. Prvé zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR MOPP-1) sa konalo v Ženeve, v Paláci národov, v dňoch 20. - 22. 4. 2010.
Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (National Focal Point to the PRTR Protocol) sú odborné pracovníčky rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):
Ing. Blanka Kapustová, PhD., SAŽP,
Ing. Daniela Ďurkovičová, SHMÚ,
Významné dátumy Protokolu PRTR:
20. - 22. apríl 2010 Prvé zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Ženeva (Švajčiarsko)
3. - 4. júl 2014 Druhé zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Maastricht (Holandsko)
15. september 2017 Tretie zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Budva (Čierna Hora)
Informácia k Protokolu PRTR:
Oficiálna stránka Protokolu PRTR, na ktorej nájdete všetky dôležité, potrebné a aktuálne informácie v oficiálnych jazykoch OSN (t.j. jazyk anglický, francúzsky a ruský) http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

Povinnosťou zmluvných strán Protokolu PRTR je príprava národnej správy o implementácii jednotlivých ustanovení protokolu vo vnútroštátnom právnom systéme. Národné správy sú predkladané na zasadnutiach zmluvných strán protokolu (PRTR MOPP).
Prvá národná správao implementácii Protokolu PRTR za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2014 k 2. zasadnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR (Maastricht, Holandsko, 3. - 4.7.2014).

V súčasnosti do Vašej pozornosti dávame Druhú národnú implementačnú správu Protokolu PRTRv slovenskej a anglickej jazykovej verzii, ktorá bola predložená na 3. zasadnutí zmluvných strán Protokolu PRTR v Budve (Čierna Hora).

Na 2. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru, ktoré sa konalo 25. - 27. mája 2005 v Alma-Ate (Kazachstan), sa dospelo k dohode o zmenách a doplneniach Aarhuského dohovoru. Zmeny a doplnenia týkajúce sa GMO, schválila Rada EÚ rozhodnutím č. 2006/957/ES 18. decembra 2006. SR ratifikovala dodatok o GMO dňa 1. 4. 2008. Dodatok zatiaľ nie je v platnosti, nakoľko ho ratifikovalo len 29 zmluvných strán. Zmeny a doplnenia, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Rady sú zapracované do zákona č. 100/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Významné dátumy Aarhuského dohovoru:

Informácia k Aarhuskému dohovoru:
Oficiálna stránka Aarhuského dohovoru, na ktorej nájdete všetky dôležité, potrebné a aktuálne informácie v oficiálnych jazykoch OSN (t.j. jazyk anglický, francúzsky a ruský) http://www.unece.org/env/pp/welcome.html
Do pozornosti dávame aj oficiálnu stránku Aarhuského dohovoru, na ktorej nájdete všetky dôležité publikácie http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhus-convention/key-guidance-material.html
Povinnosťou zmluvných strán Aarhuského dohovoru je príprava národnej správy o implementácii ustanovení jednotlivých článkov dohovoru vo vnútroštátnom právnom systéme. Národné správy sú predkladané na zasadnutiach zmluvných strán Aarhuského dohovoru (MOP).
Prvá národná správao implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2008 k 3. zasadnutiu zmluvných strán Aarhuského dohovoru (Riga, Lotyšsko).

Druhá národná správao implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2011 k 4. zasadnutiu zmluvných strán Aarhuského dohovoru (Kišiňov, Moldavsko).

Tretia národná správao implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2014 k 5. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru (Maastricht, Holandsko).

Štvrtá národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2016 k 6. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru (Budva, Čierna hora).

Piata národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2020 k 7. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru.


Oznámenie Komisie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Dňa 28. apríla 2017 Európska komisia prijala Oznámenie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia s cieľom podrobne vysvetliť postoj Európskeho súdneho dvora k tomu, ako majú vnútroštátni sudcovia riešiť právne problémy vznesené zástupcami verejnosti voči rozhodnutiam, úkonom alebo opomenutiam subjektov verejného sektora členských štátov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.275.01.0001.01.SLK
Príručka občana o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Príručku občana vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie. Pomocou odpovedí na „často kladené otázky“ príručka uvádza súhrn hlavných informácií, nálezov a myšlienok obsiahnutých v Oznámení Komisie. Podrobnejšie vysvetlenia je možné nájsť v samotnom oznámení, preto sa v texte príručky uvádzajú krížové odkazy na oznámenie.
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/ENV-18-004_guide_SK_web.pdf
Informačný list o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/accesstojustice/sk.pdf


Dokumenty