hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Súžitie človeka s prírodou, envirozáťaže, odkanalizovanie miest a obcí či racionálne odpadové hospodárstvo. Envirorezort predstavil priority v programovom vyhlásení vlády

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba zadefinoval hlavné priority v oblasti ochrany životného prostredia. Za svoje nosné témy považuje zefektívnenie ochrany prírody, opätovné naštartovanie odstraňovania environmentálnych záťaží, racionálne – na výsledok orientované riešenia v obehovom hospodárstve a stabilizovanie vodného hospodárstva. Vláda sa tiež hlási k záväzku pokračovať v plnení klimatických cieľov, vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody.

„Na Slovensku panuje zhoda, že zdravé životné prostredie je naším spoločným bohatstvom. Zachovanie a zveľadenie nášho prírodného dedičstva je preto prioritou vlády. Je však nevyhnutné zložiť klapky z očí a začať vnímať ochranu životného prostredia v širšom kontexte. Ako súčasť rozvoja vidieka a príležitosť rozvíjať turizmus či zelenú transformáciu priemyslu. Ochrana toho najvzácnejšieho, čo máme, musí spoločnosť spájať a nerozdeľovať,“ vyhlásil podpredseda vlády Tomáš Taraba.

V programovom vyhlásení vlády chce nové vedenie envirorezortu uplatňovať socio-ekonomický model rozvoja spoločnosti a priemyslu, ktorý bude v súzvuku s udržateľným modelom ochrany životného prostredia. Zároveň však bude podľa podpredsedu vlády Tomáša Tarabu vytvárať dostatočné hodnoty na to, aby štát efektívne financoval opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia a zelenou tranzíciou národného hospodárstva.

Vláda bude podporovať zonácie národných parkov. No pri ich vyhlasovaní bude zohľadňovať oprávnené požiadavky lokálneho života. Rovnako sa zaväzuje uplatňovať otvorený dialóg so širokou verejnosťou, ktorá je zonáciami národných parkov dotknutá a tiež zohľadniť oprávnené záujmy občanov, samospráv a ostatných dotknutých subjektov na vidieku. Vláda sa zameria aj na lepšiu komunikáciu so súkromnými vlastníkmi lesov. V prípade presadzovania regulácií, ktoré zasahujú do vlastníckych práv, bude uznávať potrebu dialógu o primeraných náhradách či finančných kompenzáciách.

Špeciálnu pozornosť chce vláda venovať téme ochrany života a zdravia občanov. Vláda za týmto účelom zmapuje reálny stav medveďa hnedého na Slovensku a začne vecný dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa ochrany tejto šelmy v prípade, že výsledky preukážu jej premnoženie. Rovnako tak vláda uplatní princíp nulovej tolerancie výskytu medveďa hnedého a vlka dravého v blízkosti intravilánov miest a obcí a bude vydávať pre zásahové tímy včasné povolania na jeho reguláciu.

Výzvou envirorezortu je začať s praktickou realizáciou odstraňovania environmentálnych záťaží. Nevyhnuté bude zmeniť zákon o environmentálnych záťažiach, ktorého novelizácia z roku 2022 je posudzovaná Ústavným súdom Slovenskej republiky. „Legislatíva viac nemôže vytvárať právnu a finančnú neistotu tým vlastníkom pozemkov, ktorí danú environmentálnu záťaž nespôsobili,“ vysvetlil podpredseda vlády Taraba.

Vláda uznáva, že ľudstvo čelí globálnym javom klimatickej zmeny a je pripravená plniť záväzky Slovenska v ich eliminácii. V strednodobom horizonte je ambíciou vlády prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii.

V obehovom hospodárstve je prioritou sfunkčniť Informačný systém odpadového hospodárstva, uzatvárať problémové skládky komunálnych odpadov, posilniť postavenie štátu v systéme zálohovania a znižovať byrokratickú záťaž.

Prioritou je aj stabilizácia systému vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine. Rovnako tak aj výmena 8 turbín na Vodnej elektrárni Gabčíkovo, aby nebola ohrozená výroba elektrickej energie z vodného zdroja a nevznikli Slovensku škody.

V rámci reformy hospodárenia s vodou v krajine sa spustí národný projekt zadržiavania vody v krajine od pramenísk, ktorý bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Rozvoju regiónov a kvalitnejšej ochrane životného prostredia pomôže budovanie verejných kanalizácií a vodovodov v mestách a obciach Slovenska.

Zdroj fotografie: istock.com