hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ďalšia výzva z Programu Slovensko sa zameriava na vodozádržné opatrenia a na ochranu pred povodňami

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. Výzva vytvára možnosť žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu Slovensko na financovanie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami.

Na tento účel je vo výzve alokovaných 40 miliónov eur pre celé územie SR
Alokácia prostriedkov v rámci výzvy je nasledovná:

Kohézny fond: 40 000 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľov je 0 %.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

 1. Subjekty verejnej správy:
  1. ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
  2. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
  3. ostatné subjekty verejnej správy,
  4. obce a vyššie územné celky,
  5. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
  6. združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe Občianskeho zákonníka (§ 20f až § 21)
 2. Združenia právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka,
 3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb,
 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských spoločností,
 5. Nadácie.

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území (v sídlach – zastavaná časť obce a krajine – nezastavaná časť obce), čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Úplné znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.