hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament bude rokovať o rozsudkovej novele. Schválenie legislatívy ovplyvní výšku sankcií za porušenie práva EÚ

ilustračný obrázok

Poslancov parlamentu čaká hlasovanie o zmenách, ktoré ovplyvnia výšku sankcií za nedostatočné pravidlá ťažby v chránených územiach Natura 2000. Úradnícka vláda a ministerstvo životného prostredia pripravili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, aby účet, ktorý bude treba zaplatiť, bol čo najnižší. Rozhodujúce slovo teraz budú mať poslanci parlamentu.

Slovensko v júni 2022 prehralo súdny spor s Európskou komisiou o ochranu biotopov hlucháňa hôrneho. Aktuálne Slovenská republika čaká na podnet Európskej komisie, po ktorom začne Súdny dvor EÚ rozhodovať o samotnej výške pokuty za nesplnenie záväzkov.

Komisia vyčítala Slovensku intenzívnu ťažbu kalamitného dreva v chránených územiach, ktorá poškodila biotop hlucháňa hôrneho, nakoľko nebola posúdená z hľadiska vplyvu na chránené územia. Rovnako neboli posúdené ani vplyvy ťažby a iných lesohospodárskych opatrení, ktoré boli vykonávané podľa programov starostlivosti o lesy.

Slovenská republika Európskej komisii urýchlene predložila harmonogram krokov k náprave, pričom novela zákona o ochrane prírody a krajiny je jedným z nosných opatrení. Minister životného prostredia už minulý týždeň ponúkol poslancom možnosť konštruktívnej diskusie o znení novely, nakoľko v prípade neschválenia novely v parlamente môžu byť uložené sankcie v státisícoch, ale aj miliónoch eur.

Potvrdzujú to skúsenosti zo zahraničia. Susedné Poľsko prehralo v roku 2018 súdny spor za ťažbu v Bialowiežskom pralese. Súdny dvor EÚ poľskej strane neuznal argument takzvanej náhodnej ťažby pre lykožrútovu kalamitu. Poľsku tak hrozila paušálna pokuta viac ako 4 milióny eur a navyše 100 tisíc eur za každý deň pokračovania v ťažbe. Išlo pritom iba o jednu lokalitu. V prípade Slovenska ide o systémový nedostatok, ktorý si vyžaduje zmenu národnej legislatívy a prijatie zodpovedajúcich ochranných opatrení.

V prípade uloženia pokuty za každý deň, kým sa nezaistí náprava, tak môže byť výsledná výška pokuty omnoho vyššia ako v prípade Poľska. Len pre ilustráciu, pri pokute 100 tisíc eur za deň by za 100 dní do nápravy Slovensko muselo zaplatiť 10 miliónov eur. Pričom by príslušná legislatíva aj tak musela byť prijatá.

Aktuálne má Slovenská republika šancu presvedčiť Európsku komisiu, že prijíma kroky, aby nesúlad s európskou legislatívou odstránila. Tým sa aj minimalizuje riziko hospodárskych škôd vyplývajúcich z rozsudku o sankciách.

Slovenskí zákonodarcovia majú na stole legislatívu, ktorá zavádza jasné a predvídateľné pravidlá ťažby v chránených územiach Natura 2000. Navrhované postupy a opatrenia zároveň prinesú zrozumiteľnejšie, predvídateľnejšie, administratívne a časovo menej náročné procesy pre obhospodarovateľov lesa, a to aj v prípade potreby realizácie tzv. náhodnej, po novom asanačnej ťažby.

 

Najčastejšie otázky a odpovede ohľadom rozsudkovej novely

Prečo je novela dôležitá?

Slovensko prehralo súdny spor s Európskou komisiou o ochranu biotopov hlucháňa hôrneho v júni 2022. Európska komisia vyčítala Slovensku intenzívnu ťažbu kalamitného dreva v chránených územiach, ktorá poškodila biotop hlucháňa. Táto ťažba nebola posúdená z hľadiska vplyvu na tieto chránené územia. Rovnako neboli posúdené ani vplyvy ťažby a iných lesohospodárskych opatrení vykonávaných podľa programov starostlivosti o lesy.

Čo to znamená?

Slovenská republika aktuálne na podnet Európskej komisie, po ktorom začne Súdny dvor EÚ rozhodovať o výške pokuty za nesplnenie záväzkov. Uloženie sankcie ešte vie ovplyvniť, ak preukáže, že nesúlad s európskou legislatívou odstraňuje.

Aké sankcie hrozia Slovenskej republike kvôli rozsudku

Potenciálne sankcie sa nedajú aktuálne predikovať. Zvyčajne však ide o jednorazovú pokutu a „dennú“ pokutu, kým sa neodstráni nesúlad s európskou legislatívou. Na stole je už precedens z roku 2018, keď Poľsko prehralo spor o ťažbu v Bielovežskom pralese. Poľsku hrozila pokuta viac ako 4 milióny eur, nad jej rámec pokuta 100 tisíc eur denne, kým s ťažbou Poľsko neprestane, čo sa obratom stalo.

V čom je prípad podobný

Rovnako ako Slovenská republika aj Poľsko podľa Súdneho dvora EÚ nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smerníc EÚ, ktoré sa týkajú ochrany druhov živočíchov a rastlín a prírodných biotopov v územiach európskej sústavy chránených území Natura 2000. Súd poľskej strane neuznal argument takzvanej náhodnej ťažby pre lykožrútovu kalamitu.

V čom sa prípad líši?

V prípade Poľska išlo o ťažbu v jednej lokalite, ktorú bolo možné okamžite ukončiť. V prípade Slovenskej republiky ide o systémový nedostatok, ktorý si vyžaduje zmenu národnej legislatívy a prijatie ochranných opatrení. Teda nie je možné nesúlad okamžite odstrániť.

Čo to znamená v praxi?

V prípade uloženia pokuty za každý deň, kým sa nezaistí náprava, sa môže výsledná pokuta vyšplhať do miliónových súm. Len pre ilustráciu, pri pokute 100 000 eur by za 100 dní do nápravy Slovenská republika musela zaplatiť 10 miliónov eur.

Akú zmenu novela prináša?

Posúdenie ťažby v územiach Natura 2000, vrátane tej, s ktorou počíta program starostlivosti o lesy, bude zabezpečovať organizácia ochrany prírody. Navrhované postupy a opatrenia zároveň prinesú zrozumiteľnejšie, predvídateľnejšie a administratívne a časovo menej náročné procesy pre obhospodarovateľov lesa, a to aj v prípade potreby realizácie tzv. náhodnej, po novom asanačnej ťažby.

Panuje názor, že sa rozsudok Súdneho dvora Európskej únie netýka náhodnej ťažby ani hlucháňa.

Rozsudok je voľne dostupný na oficiálnych stránkach. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0661. Odpoveďou je už samotný oficiálny názov rozsudku:

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. júna 2022.

Európska komisia proti Slovenskej republike.

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 92/43/EHS – Článok 6 ods. 2 a 3 – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 2009/147/ES – Článok 4 ods. 1 – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) – Programy starostlivosti o lesy – Náhodná ťažba dreva – Primerané posúdenie vplyvov takýchto programov a ťažby – Lokality Natura 2000 – Osobitné chránené územia vyhlásené na ochranu hlucháňa hôrneho – Neexistencia opatrení na zabránenie poškodzovaniu biotopov, ako aj osobitných ochranných opatrení na určitých územiach. Vec C-661/20.

Posudzoval Súdny dvor EÚ aktuálnu legislatívu platnú na Slovensku?

Závery súdu sú aplikovateľné na v súčasnosti platný zákon.

 

Obmedzuje novela záhradkárov?

Novela sa týka chránených území Natura 2000, zameriava sa na konanie ohľadom náhodnej ťažby a iných činností vykonávaných na lesných pozemkoch. Záhradky nie sú v tomto režime.

Obmedzuje novela poľnohospodárov?

Novela neprináša žiadne obmedzenia poľnohospodárov nad rámec súčasného stavu.

Budú mať orgány ochrany prírody novú pôsobnosť na obmedzenie činností?

Novela zákona umožňuje orgánu ochrany prírody obmedziť alebo zakázať činnosť, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť predmet ochrany chráneného územia alebo ochranného pásma, nejde však o  novú pôsobnosť. Zákon už v súčasnosti umožňuje orgánom ochrany prírody obmedziť alebo zakázať na celom území Slovenska činnosti, ktoré poškodzujú prírodu alebo krajinu.

Zakazuje novela návštevy lesov turistami či vlastníkmi lesov?

Novela nemení aktuálny stav v týchto oblastiach. Návštevy lesov zostávajú naďalej v súčasnom režime.

Zakazuje novela zber lesných plodov?

Tak ako doteraz vlastník, správca, nájomca pozemku a nad rámec súčasného stavu ani návštevníci lesov nebudú nijak obmedzení pri zbere lesných plodov. Novela sa tým nezaoberá.

Zdroj fotografie: NR SR