hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

ilustračný obrázok

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda pre mier. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete. Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili rezortné organizácie ministerstva pre verejnosť viacero podujatí.

Slovensko má bohaté zásoby vody. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je envirorezort zodpovedný za čistotu a kvalitu vôd a ich dobrý manažment. „Mali by sme byť aktívnejší aj na medzinárodnom poli, pretože voda je nedostatkovým tovarom a je čoraz vzácnejšia. Veľa národov a štátov vo svete je odkázaných na dovoz vody alebo revolučný manažment vôd. Slovensko je v tejto veci ochotné pomáhať druhým a byť súčasťou hydrodiplomacie,“ zdôraznil Taraba. V tejto súvislosti sa vicepremiér Taraba zúčastní na pozvanie predstaviteľov Indonézie celosvetového kongresu o vodách. „Aj to je dôkaz toho, že Slovensko má veľké renomé v tejto oblasti a musíme ho ďalej rozvíjať,“ dodal Taraba.

Kampaň Organizácie Spojených národov (OSN) v rámci Svetového dňa vody upozorňuje, že voda môže byť zdrojom, ale aj riešením konfliktov, ktorým ľudstvo čelí. Kľúčom k riešeniam je spolupráca v oblasti spravodlivého a udržateľného využívania vody prostredníctvom medzinárodných dohovorov.

Svetový deň vody má tiež pripomenúť význam dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody. Slovensko patrí vďaka zdrojom kvalitných podzemných vôd k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje najvhodnejší zdroj pitnej vody.

Slovensko má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský investičný dlh, viac ako 1,5 mld eur. Súčasné vedenie envirorezortu podporuje stabilný prístup k vode. V tejto súvislosti zintenzívňuje pomoc samosprávam v oblasti vodárenských projektov prostredníctvom európskych fondov, ale aj Environmentálneho fondu, ktorý do konca marca zverejní harmonogram pripravovaných špecifikácií a výziev. Ministerstvo tiež stabilizuje financovanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodných tokov a zamestnáva približne tritisíc ľudí.

V rámci Programu Slovensko je alokovaných takmer 600 mil. eur celkovo na opatrenia zamerané na podporu udržateľného vodného hospodárstva. Z toho na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a obnovu infraštruktúry je vyčlenených cca 146 mil. eur. Prislúchajúce národné spolufinancovanie predstavuje ďalších cca 26 mil. eur.

Stupňujúce sa prejavy klimatickej zmeny, ako sú bleskové povodne a  sucho, trápia čoraz častejšie aj jednotlivé regióny Slovenska. Nepriaznivé dôsledky sucha sa prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, ale tiež v mestskom sídelnom prostredí. Ministerstvo preto presadzuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na správne hospodárenie s vodou, zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny. Dôležitým dokumentom je Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, na ktorej aktualizácii ministerstvo momentálne pracuje.

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizujú rezortné organizácie ministerstva viaceré podujatia:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.:
Bezplatnú analýzu vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov v pojazdných laboratóriách zabezpečujú jednotlivé odštepné závody SVP v čase od 08.00 - 13.00 hod:

Vzorku treba priniesť v  plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá
Do čistenia vodných stavieb a brehov vodných tokov (stretnutie o 8.00 hod.) sa záujemcovia môžu zapojiť na rôznych lokalitách:

- čistenie toku Čičava - Základná škola Lúčna na sídlisku Juh
- čistenie toku Čakov v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou - most na toku Čičava na ulici Mierová

SVP š.p. pozýva širokú verejnosť 22. marca od 8.00 do 16.00 hod na Deň otvorených dverí:

Štátna ochrana prírody SR:
CHKO Východné Karpaty:
22. marca: Prezentácia vodných tokov Laboreckej vrchoviny, premietanie filmu Živá rieka, ZŠ Humenné, Medzilaborce a Svidník, pre žiakov a širokú verejnosť

Správa CHKO Cerová vrchovina
26. marca: Deň vody – čistiaca akcia pre verejnosť v Slizskom
Správa CHKO Poľana:
Exkurzia pre žiakov a verejnosť k VN Môťová, s odborným výkladom zameraným na tému voda a jej zdroje a pozorovanie vodných živočíchov
Správa CHKO Záhorie:
Exkurzia po území chránenej krajinnej oblasti
Slovenská agentúra životného prostredia
Od 26. marca do 10. apríla organizuje XVIII. ročník vedomostnej súťaže Envirotázniky, ktorá prebieha online v rámci celého Slovenska, na webovom sídle https://www.ewobox.sk/sazp/envirotazniky. Projekt je určený žiakom II. stupňa základných škôl na Slovensku

25. marca: Voda v krajine a voda v domácnosti - interaktívne aktivity pre žiakov MŠ Bajč