hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Marec 2024

Vládni splnomocnenci začali dialóg o urovnaní starého sporu medzi Slovenskom a Maďarskom

29.03.2024 Zintenzívniť slovensko-maďarskú bilaterálnu spoluprácu a hľadať možnosti kompromisného riešenia desaťročia trvajúceho medzištátneho sporu súvisiaceho so Sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. To boli nosné témy rokovania Andreja Kasanu, splnomocnenca vlády SR pre Gabčíkovo s Gáborom Czepekom, splnomocnencom vlády Maďarska pre rozvoj maďarsko-slovenskej energetickej infraštruktúry, kompetentným aj pre rokovania o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Vodohospodárske sympózium napomáha rozvoju slovensko-maďarských vzťahov

28.03.2024 Spoločné slovensko-maďarské monitorovanie vplyvu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie bolo hlavnou témou pracovného rokovania predstaviteľov slovenskej a maďarskej vlády v kaštieli Chateau Appony v Oponiciach pri Nitre. Predstavitelia oboch delegácií schválili a podpísali spoločné výročné správy z monitorovania, dohodli sa na termínoch výmeny dát medzi expertmi, ako aj na termínoch vypracovania národných a následných spoločných správ.

Taraba: Novela EIA je jedným z pilierov dynamického rozvoja Slovenska

27.03.2024 Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) sa v Slovenskej republike priblíži štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodli členovia vládneho kabinetu, ktorí schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Nová právna úprava zrýchli a zjednoduší procesy environmentálneho hodnotenia prostredníctvom zníženia administratívnej náročnosti a zvýšením požiadaviek na odbornosť. Legislatíva rovnako garantuje účasť verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore.

Taraba na Rade ministrov EÚ: Predstavíme vlastné riešenie na ochranu ľudských životov pred útokmi medveďov

26.03.2024 Iniciatíva Slovenska, Rumunska a Fínska pri manažmente medveďov sa dostala na zasadnutie Rady ministrov životného prostredia EÚ v belgickom Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol na rokovaní podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Taraba pri akcii Hodina Zeme poukazuje aj na pokrytectvo

22.03.2024 23. marca 2024 sa uskutoční už tradičná celosvetová akcia Hodina Zeme. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je dôležité podporiť všetky symboly, ktoré posilnia uvedomenie si toho, že prírodné zdroje na našej planéte sú obmedzené a postupne sa míňajú.

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

22.03.2024 Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda pre mier. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete. Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili rezortné organizácie ministerstva pre verejnosť viacero podujatí.

V 19 okresoch vyhlásia mimoriadnu situáciu kvôli problémovým medveďom

20.03.2024 Ochrana ľudí, ich obydlí a majetku má pre Ministerstvo životného prostredia SR najvyššiu prioritu. Vládny kabinet preto dnes schválil uznesenie k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a ich bezprostrednom okolí. Okresné úrady v 19-tich rizikových oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k pravidelnému prieniku problémových medveďov do intravilánov a blízkosti ľudských domovov bezodkladne zvolajú krízový štáb a vyhlásia mimoriadnu situáciu.

Taraba vymenoval nového šéfa Envirofondu

12.03.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vymenoval na čelo Environmentálneho fondu dlhoročného experta na problematiku verejného obstarávania Mateja Slišku. Taraba sa zároveň poďakoval doterajšiemu generálnemu riaditeľovi Ľubomírovi Vačokovi za jeho pôsobenie a prácu v Environmentálnom fonde.

Vláda schválila ďalšiu stabilizáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku

06.03.2024 Vládny kabinet schválil úpravu nariadenia, ktorým sa reálne presunú príjmy Environmentálneho fondu z poplatkov za užívanie vôd na účet Slovenského vodohospodárskeho podniku. Cieľom je zabezpečiť jednoznačný výklad a vykonateľnosť ustanovení zákona o vodách a vládneho nariadenia, podľa ktorých je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) od 1. januára 2024 príjemcom poplatkov za vypúšťané odpadové vody do povrchových vôd. Materiál predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Envirorezort sa nebude prizerať na ničenie slovenskej prírody, vidieka a hospodárstva

04.03.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba odmieta plačlivé odkazy predstaviteľov mimovládnych organizácií. Ministerstvo životného prostredia pod jeho vedením bude presadzovať systémové riešenia, ktoré prinesú udržateľný rozvoj, zachovajú život na vidieku a podporia investície.

Taraba hodnotí pracovnú misiu v Keni ako veľmi úspešnú

01.03.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba absolvoval počas pracovnej cesty do Kene sériu dôležitých rozhovorov na najvyššej úrovni. Rokoval so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a generálnou riaditeľkou Úradovne OSN v Nairobi Zainab Hawa Banguraovou, prezidentom Kene Williamom Rutom, premiérom Rwandy Édouardom Ngirentem a predstaviteľom Programu OSN pre ľudské sídla UN Habitat Michalom Mlynárom. Taraba zároveň odovzdal Keni humanitárnu pomoc, na základe splnomocnenia ministra obrany SR Roberta Kaliňáka asistoval pri podpise dohody o kybernetickej bezpečnosti a vyrokoval s predstaviteľmi Kene a Rwandy dohodu o vojenskej spolupráci, ktorú by malo Slovensko podpísať v blízkej budúcnosti. Na záver pracovnej cesty sa vicepremiér Taraba zúčastnil Environmentálneho zasadnutia Organizácie Spojených národov pre životné prostredie UNEA-6 v Nairobi.