hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko prevzalo predsedníctvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu Dunaja

ilustračný obrázok

Slovensko dnes prevzalo predsedníctvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu Dunaja (ICPDR) a vystriedalo Srbsko na čele organizácie. Funkciu prezidenta komisie v roku 2024 bude zastávať Vladimír Novák, splnomocnenec vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi a poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Kľúčovou úlohou slovenského predsedníctva bude príprava 5. ročníka spoločného prieskumu Dunaja. Ide o najprestížnejší výskum a monitorovanie povrchových vôd na svete, ktorý zosúlaďuje postupy monitorovania vody v dunajských krajinách na podporu vykonávania rámcovej smernice EÚ o vode.

Nemenej dôležitou prioritou je príprava priebežnej správy o plnení Plánu manažmentu povodia Dunaja. Správa bude spracovaná formou úspešných príkladov plnenia opatrení vyplývajúcich z rámcovej smernice EÚ o vode a smernice EÚ o povodňových rizikách. Slovenské predsedníctvo sa zamiera aj na začlenenie stratégií adaptácie na zmenu klímy a sucho do všetkých aktivít expertných skupín komisie.

Podľa nastupujúceho prezidenta komisie Vladimíra Nováka prevziať predsedníctvo v dobe, keď čelíme nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, ako je hroziace sucho v povodí Dunaja, je veľkou výzvou. „Slovenské predsedníctvo sa navyše prekrýva s 30. výročím podpísania Dohovoru o ochrane Dunaja. Je to významná príležitosť, bilancovať spoločnú prácu krajín, ktoré sú súčasťou medzinárodnej dunajskej rodiny," vyhlásil Novák na slávnostnom ceremoniáli.

Dunaj - najväčšie medzinárodné povodie na svete, druhá najväčšia vodná magistrála v Európe, je symbolom integrácie a rozširovania EÚ a tiež symbol tradičnej spolupráce európskych krajín.
V júni 1994 bol v Sofii zástupcami podunajských krajín podpísaný
Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, ktorý SR ratifikovala koncom roka 1997 a do platnosti vstúpil 22. októbra 1998. Dohovor sa stal základom spoločnej spolupráce pre udržateľný a spravodlivý manažment vôd ako aj manažment povodňového rizika v celom povodí Dunaja, ktorý je koordinovaný od roku 1998 Medzinárodnou komisiou pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR) so sídlom vo Viedni.