hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ružomberok dostane moderný kotol na biomasu aj čistejšie vykurovanie

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré súhlasí s postavením moderného kotla na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Nový kotol spĺňa zákonné podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT. Nový kotol na biomasu bude výkonnejší a tepelný príkon nového kotla bude vyšší o 60 percent. Vďaka moderným technológiám však nedôjde k nárastu znečistenia ovzdušia na Liptove. Rovnako tak vyšší výkon umožní na centrálne zásobovanie teplom pripojiť viac ružomberských domácností a firiem.

Pri rozhodovaní sa šéf envirorezortu stotožnil s odporúčaniami tzv. rozkladovej komisie a zdôraznil, že v záverečnom stanovisku bolo stanovených 36 dodatočných technických požiadaviek a opatrení na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie či zdravie ľudí.

Súčasný kotol na biomasu v ružomberských papierňach je morálne a technicky zastaraný, keďže ide o zariadenie, ktoré má viac ako 40 rokov a nespĺňa požiadavky BAT. Prevádzkovateľ mal v podstate 2 možnosti, a to rekonštruovať 40 ročný kotol tak, aby spĺňal požiadavky najlepšie dostupných techník (BAT), ktoré platia pre veľké spaľovacie zariadenia od augusta 2021, alebo sprevádzkovať nový kotol.

Nové zariadenie má slúžiť na spaľovanie biomasy z prevádzky výroby sulfátovej buničiny, teda odpadu zo spracovania dreva v závode. V novom kotle sa tiež energeticky zhodnotia kaly vznikajúce pri primárnom predčisťovaní odpadových vôd z výroby buničiny a papiera, ale aj kaly z čistenia odpadových vôd z neďalekej ČOV Hrboltová. „Dôležitá je aj skutočnosť, že teplo z obnoviteľného zdroja energie bude dodávané do mesta Ružomberok, čím sa zníži závislosť od fosílnych palív a mesto získa čistejšie vykurovanie,“ podčiarkol Taraba.

Súhlasné záverečné stanovisko z procesu EIA vydalo ministerstvo ešte v júli 2023. Proti vydanému záverečnému stanovisku bol však doručený rozklad od občianskej iniciatívy Za zdravý Ružomberok. Povoľujúcim orgánom stavby kotla na biomasu bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, mesto Ružomberok a dotknuté obce Štiavnička a Lisková.