hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborníci envirorezortu pripravili medzinárodné fórum zamerané na spoluprácu pri ekologických haváriách

ilustračný obrázok

Vyše 150 medzinárodných expertov z Európy a strednej Ázie si dnes v Bratislave vymieňa poznatky a praktické príklady pri zlepšovaní prevencie priemyselných havárií a znečistenia vôd z odkalísk. Organizátorom prestížneho medzinárodného workshopu je Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Podujatie sa koná pod záštitou Hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre Európu (UNECE), jeho súčasťou je aj prehliadka zrekultivovaného odkaliska v Žiari nad Hronom.

Medzinárodný workshop otvoril Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam medzinárodnej spolupráce pri odbornom technicko-bezpečnom dohľade nad odkaliskami. Práve odkaliská predstavujú v mnohých prípadoch dlhoročnú environmentálnu záťaž, poškodzujú životné prostredie aj zdravie ľudí. „Na Slovensku sa technicko-bezpečnostnému dohľadu nad priehradami, haťami, hrádzami či odkaliskami venuje zo zákona Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom poverenej organizácie, štátneho podniku Vodohospodárka výstavba, š. p. Dnešné stretnutie preto považujem za jedinečnú príležitosť, kde si odborníci môžu vymieňať skúsenosti pri praktickom zisťovaní technického stavu rôznych vodných stavieb,“ vysvetlil Novák.

Prezentácie s praktickými ukážkami odstraňovania ekologických havárií budú mať aj odborníci z Ghany, Tadžikistanu či Uzbekistanu. Medzinárodní experti tak prezentujú svoje skúsenosti a osvedčené postupy bezpečného prevádzkovania odkalísk, ktoré môžu spôsobiť haváriu s cezhraničným negatívnym vplyvom. Dôležitou témou diskusie bude aj pripravenosť štátnych organizácií, ale tiež vlastníkov a prevádzkovateľov odkalísk na priemyselné havárie a havarijné znečistenie vôd.

Slovenská republika je zmluvnou stranou 2 medzinárodných dohovorov zastrešených UNECE, a to konkrétne Dohovoru o ochrane a využití medzinárodných tokov a jazier (tzv. Dohovor o vode), ako aj Dohovoru o cezhraničných účinkov priemyselných havárií.

Viac o workshope tu: https://unece.org/info/events/event/381922