hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle § 56a ods. 2 oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami sa budekonať dňa 15.11.2024. Termín prihlasovania na skúšku je do 15.07.2024.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š. p. je na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia č.39/2010-6 z 21.decembra 2010 poverená zabezpečením realizácie skúšok uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení vyhlášky č. 265/2020 Z. z. (ďalej „vyhláška o TBD“).

Prihlasovanie žiadateľov o vykonanie skúšky, spĺňajúcich podmienky uvedené vo vodnom zákone a vyhláške o TBD, je formou písomnej žiadosti o vykonanie skúšky, ktorú je potrebné v termíne do 15.07.2024 zaslať na korešpondenčnú adresu Skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami (ďalej „Skúšobná komisia“) s nasledovnými prílohami:

1. overená kópia dokladu o ukončení vzdelania v príslušnom technickom obore alebo prírodovednom odbore s uvedením špecializácie,
2. výpis z registra trestov, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace,
3. doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe v príslušnom vodohospodárskom odvetví,
4. zoznam odborných prác z oblasti výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu, ktoré spĺňajú náležitosti podľa vyhlášky o TBD, obsahujúci minimálne jednu prácu za každý rok zákonom požadovanej odbornej praxe, spolu s uvedením spoluautorov pre jednotlivé odborné práce.

Skúšobná komisia zaslané doklady posúdi a o ďalšom postupe v súvislosti so skúškami na získanie osvedčenia na výkon odborného TBD nad vodnými stavbami bude žiadateľov informovať s dostatočným predstihom pred skúškou podľa Štatútu skúšobnej komisie a vyhlášky o TBD.

Korešpondenčná adresa Skúšobnej komisie je:

Ing. Marian Minárik, PhD.,
tajomník Skúšobnej komisie
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Nobelova 7
831 02 Bratislava