hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dvanásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 31 miliónov eur podporí prieskum a monitoring envirozáťaží

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí dvanásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu zabezpečenia prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží. Na tento účel je vo výzve alokovaných viac ako 31 mil. eur.

Cieľom výzvy je podporiť prieskum lokalít environmentálnych záťaží a prostredníctvom neho zistiť znečistenie v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ako aj vykonávať monitorovanie v lokalitách environmentálnych záťaží a zabezpečiť v nich priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie miery znečistenia. Účelom výzvy je zistiť a analyzovať súčasné a potenciálne riziká environmentálnych záťaží vo vzťahu k jednotlivým zložkám životného prostredia a zdraviu človeka.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty, na ktoré prešla povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v zmysle platnej legislatívy, ako aj Ministerstvo životného prostredia SR či Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Hlavné oprávnené aktivity projektu sú realizácia prieskumu envirozáťaží, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia, ale tiež monitorovanie environmentálnych záťaží. Žiadateľ môže v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku realizovať jednu, alebo aj obe hlavné aktivity projektu. Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska.

Pri výzve bude uplatňované špecifické pravidlo financovania. To znamená, že prefinancovať bude možné až 100 % oprávnených nákladov projektov, keďže realizáciou projektov sa podporí ochrana ľudského zdravia. Rovnako sa očakáva zlepšenie stavu, resp. zachovanie priaznivého stavu životného prostredia. Projekty tak budú bez spolufinancovania zo strany oprávneného žiadateľa. Výzva s alokáciou 31 322 208 eur bude financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu (85 %) a Štátneho rozpočtu SR (15 %).

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.