hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Desiata výzva envirorezortu z Programu Slovensku za 38 miliónov eur je určená na sanáciu havarijných zosuvov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí desiata výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou. Cieľom bude predovšetkým sanácia havarijných zosuvov a prevencia vzniku nových škôd v postihnutom území v súlade s Programom prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029). Na tento účel je vo výzve alokovaných 38 mil. eur.

Oprávnenými žiadateľmi bude Ministerstvo životného prostredia SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Podporené budú aktivity zamerané na preventívne opatrenia a manažment zosuvných rizík.

V prípade preventívnych opatrení na územiach ohrozených zosuvnými rizikami musia byť aktivity projektu zamerané na identifikáciu, registráciu a inžinierskogeologické mapovanie zosuvných rizík. Pre túto hlavnú aktivitu projektu je oprávneným žiadateľom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Pri manažmente zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou, môžu byť hlavné aktivity projektu zamerané na inžinierskogeologický prieskum zosuvných rizík (oprávneným žiadateľom môže byť MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra), monitorovanie zosuvných rizík (oprávneným žiadateľom môže byť Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) a sanáciu zosuvných rizík (oprávneným žiadateľom môže byť MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra).

Hlavné aktivity projektu musia byť v súlade s Programom prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029). Dokument obsahuje priority riešenia svahových deformácií. Medzi hlavné aktivity projektu možno zahrnúť aj svahové deformácie ako výsledok svahového pohybu vyvolaného pôsobením gravitácie.

Výzva bude financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu. Pri výzve bude uplatňované špecifické pravidlo financovania, v rámci ktorého budú projekty v oblasti zmeny klímy podporené príspevkom až do výšky 100 % rozpočtu celého projektu. Projekty tak budú bez spolufinancovania zo strany žiadateľa. Z celkovej alokácie bude 85 % financovaných z Kohézneho fondu a zvyšných 15 % zo Štátneho rozpočtu SR. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.

Zdroj fotografie: ŠGÚDŠ