hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

7420/2024-6.3

Žiadateľ: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43 Trnava- žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ust. zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom výskumu adaptácií a protiadaptácií medzi hniezdnym parazitom (kukučkou obyčajnou) a dutinovými hniezdičmi (žltochvost hôrny a sýkorka veľká), v katastrálnom území Borský Peter a Šajdíkové Humence.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.