hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“.

MŽP SR ako rezortný orgán v súlade s § 17 v spojení s § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že určilo v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a  na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Bukureštská 4, 811 04 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, , tel.: 0917 872 358, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 h.

Pripomienky k rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu MŽP SR do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Dokument: ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“