hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirostratégia 2030 prešla strategickým posudzovaním. Vstupuje do legislatívneho procesu

Dokument má ambíciu priniesť zásadné zmeny do fungovania chránených území, odpadového hospodárstva či environmentálne škodlivých dotácií.Ucelenú environmentálnu koncepciu oceňujú aj podnikatelia a zamestnávatelia Envirostratégia 2030 je o čosi bližšie k schváleniu. Po strategickom environmentálnom posudzovaní putuje do medzirezortného pripomienkového konania. Na tvorbe vlajkovej lode ochrany životného prostredia do roku 2030 sa podieľali desiatky odborníkov z  ministerstiev, akademickej pôdy, vedeckých inštitúcií, podnikateľského a neziskového sektora. Cieľom Envirostratégie 2030 je zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu životného prostredia na Slovensku.

„Problémy spojené s následkami klimatickej zmeny, kvalitou ovzdušia, suchom, odpadmi, chránenými územiami a biodiverzitou si vyžadujú systémové riešenia a lepšiu spoluprácu medzi rezortmi. Zelené ministerstvo chce a musí byť v tomto procese hybnou silou,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov Envirostratégia 2030 predstavuje to, čo Slovensku dlhé roky chýbalo - jasnú a zrozumiteľnú víziu ochrany životného prostredia.

„Oceňujeme snahu o prípravu jednej environmentálnej stratégie, ktorá obsahuje základné ciele, ale aj návrhy krokov a riešení na ich dosiahnutie. Aj keď sa úplne nestotožňujeme so všetkými opatreniami, dlhodobá vízia v oblasti životného prostredia je pre podnikateľské prostredie dôležitým stabilizačným prvkom. Súčasne apelujeme na plné využívanie všetkých relevantných podporných mechanizmov, ktoré pomôžu dosiahnuť stanovené ciele bez ohrozenia konkurencieschopnosti slovenského priemyslu,“ vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov.

Envirostratégiu 2030 pripravil Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR s maximálnym zapojením odbornej a laickej verejnosti. Na prácach sa podieľalo 160 odborníkov z rezortov, odborných inštitúcií, akademickej obce, obcí a miest, podnikateľských a zamestnávateľských asociácií, ale aj mimovládnych organizácií. Do úvahy sa vzalo aj takmer 800 námetov od verejnosti, ktorá ich posielala prostredníctvom online dotazníka. Verejnosť sa zapojila aj do procesu strategického environmentálneho hodnotenia, ktoré skončilo 20. augusta.

„Vítame možnosť zapojenia zamestnávateľov do procesu prípravy envirostratégie, ako aj nadčasový prístup rezortu, daný napríklad návrhom na zrušenie ekologicky škodlivých dotácií vo forme podpory ťažby a spaľovania nekvalitného uhlia. Naše názory sa nestretávajú vo všetkých oblastiach, napríklad v návrhoch na vyššie využitie environmentálnych daní, ktoré by zvýšili už tak neúnosné daňovo odvodové zaťaženie. Klub 500 využije priestor na záverečnú oponentúru v rámci medzirezortného pripomienkového konania tak, aby bola zachovaná konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Klub 500 však podporuje prijatie envirostratégie ako základného koncepčného materiálu v oblasti životného prostredia,“ uviedol Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Medzi hlavné témy Envirostratégie 2030 patria zvýšenie ochrany najvzácnejších prírodných lokalít, podpora obehovej ekonomiky, odstránenie environmentálne škodlivých dotácií, zavádzanie množstvového zberu a motivačného systému poplatkov za odpad.

Pri ochrane prírody dokument napríklad navrhuje aby do roku 2025 až polovicu národných parkov tvorilo územie bez zásahov človeka. A do roku 2030 toto územie narástlo až na 75 % z rozlohy národných parkov.
Ďalej navrhuje aby boli odstránené environmentálne škodlivé dotácie ako napríklad podpora ťažby a spaľovania uhlia. V oblasti odpadov chce zaviesť efektívne mechanizmy prevencie vzniku čiernych skládok alebo podpora zavádzania množstvového zberu, ktorý má motivovať k minimalizácii tvorby odpadov a ich triedeniu.
Aktuálne znenie Envirostratégie nájdete na webovej stránke ministerstva http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/.