hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Investície do opatrení proti suchu a nedostatku vody pomôžu zlepšiť životné prostredie, ale aj kvalitu života ľudí

Vláda schválila materiál H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorý je historicky prvým prierezovým dokumentom v uvedenej problematike. Jeho súčasťou sú opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch. Od vodného hospodárstva, cez opatrenia v sídelnej krajine, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, až po výskum a vzdelávanie v oblasti dôsledkov sucha a nedostatku vody. Ich realizácia si vyžiada viac ako 140 miliónov eur.

Fenomén sucha, ako jeden z prejavov zmeny klímy, sa podľa odhadov týka 17 % územia Európy. „V tejto chvíli na Slovensku nepociťujeme závažné dôsledky sucha, ale situácia sa v dôsledku zmeny klímy výrazne mení. Proaktívnym prístupom chceme prispieť k zodpovedným a efektívnym riešeniam,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Akčný plán H₂ODNOTA JE VODA obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha a nedostatkom vody na Slovensku. Zameriava sa na preventívne, ale aj krízové a operatívne opatrenia. Financované majú byť najmä z európskych fondov a Environmentálneho fondu. Realizáciu týchto opatrení považuje ministerstvo za prvý krok v riešení problematiky sucha a nedostatku vody na Slovensku. Do budúcnosti si riešenie tejto témy bude vyžadovať ďalšie kroky a dodatočné finančné zdroje. „Vždy som tvrdil, že prevencia a účinné opatrenia sú oveľa efektívnejšie a lacnejšie, ako hasiť už vzniknuté problémy,“ doplnil šéf envirorezortu.

Preventívne opatrenia sú zamerané na zadržiavanie vody v krajine. Envirorezort plánuje najmä znásobiť úsilie v realizácii zelených opatrení, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne využívané. Tie predstavujú napríklad obnovu priaznivého stavu mokradí, brehových porastov, obnovu poškodených ekosystémov či výsadbu remízok.

V mestách a obciach podporuje akčný plán opatrenia na zachytávanie a infiltráciu zrážkovej vody za pomoci prírode blízkych opatrení, ako aj prostredníctvom prvkov technického charakteru. Od jednoduchých opatrení ako je výsadba vegetácie, zachytávanie dažďových vôd formou zberných jazierok alebo sudov, cez náročnejšie ako dažďové záhrady, vegetačné steny či podzemné retenčné zásobníky na využívanie zrážkovej vody. A práve na zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine plánuje v apríli ministerstvo vyhlásiť novú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z európskych fondov má ísť na tento účel 17 mil. eur.

Nevyhnutnou úlohou je zabezpečiť aj dôsledný monitoring sucha a nedostatku vody. Zvláštna pozornosť sa v dokumente venuje aj krízovým opatreniam. Počíta napríklad s vypracovaním krízového plánu na zásobovanie vodou pri dlhotrvajúcom suchu podľa prioritizácie sektorov národného hospodárstva.

Na kľúčovom dokumente v boji so suchom začal envirorezort pracovať v apríli 2017 a do necelého roka sa podarilo vypracovať prvý komplexný dokument, ktorý reaguje na fenomén sucha a nedostatok vody. Za týmto účelom bola zriadená medzirezortná pracovná skupina. Jej členmi sú odborníci aj z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, odborných organizácií oboch rezortov, výskumných ústavov, vedci či akademici s rôznymi zameraniami. Okrem Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody sa prejavom zmeny klímy venuje aj nová moderná Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 a aktualizovaná Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktoré sa v súčasnosti finalizujú.