hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svet si pripomína 25. výročie Dohovoru o biologickej diverzite

V roku 1992 sa väčšina krajín všetkých kontinentov stretla v Rio de Janeiro na  svetovom summite Zeme (konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji) a prijala jedinečnú dohodu pre záchranu života na Zemi – Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity – CBD). Dohovor bol otvorený na podpis 5. júna 1992 a vstúpil do platnosti 29. decembra 1993.

Rok 2018 je výnimočným rokom pre ochranu biodiverzity, nakoľko Dohovor o biologickej diverzite oslavuje svoje 25. výročie vstupu do platnosti. Sekretariát Dohovoru preto navrhol na Medzinárodný deň biodiverzity, ktorý pripadá na 22. mája, ako hlavnú tému 25. výročie jeho vzniku tohto Dohovoru.

Všetci môžeme byť hrdí na naše spoločné úsilie v dosahovaní zdravšej a zelenšej planéty počas 25 rokov od prijatia tohto Dohovoru. Napriek tomu však musíme byť pripravení čeliť enormným zmenám a úlohám, ktoré stále ležia pred nami. Vedecké indikátory naďalej upozorňujú na stratu biodiverzity ako aj ekosystémy, ktorých zlý stav ohrozuje naše životy a rozvoj na našej planéte. Dohovor a jeho 25. výročie je príležitosťou pre zdvojnásobenie spoločného úsilia pri dosiahnutí cieľov Dohovoru a touto cestou by sme mali naďalej prispievať svojimi aktivitami k jeho lepšej implementácii aj na Slovensku.

Za uplynulých 25 rokov sa nám na Slovensku podarilo veľmi veľa aktivít v implementácii Dohovoru, medzi najdôležitejšími musíme spomenúť aj organizovanie samotného 4. zasadnutia konferencie zmluvných strán, ktoré sa konalo v roku 1998 v Bratislave, na Slovensku a na ktorom boli dohodnuté ďalšie dôležité kroky v oblasti ochrany prírody a biodiverzity. Po Bahamách, Indonézii a Argentíne sme boli vlastne štvrtou krajinou, ktorá bola ochotná a schopná prijať expertov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity na celosvetovom zasadnutí a aj týmto spôsobom sa vo svete zviditeľniť.
Od vstupu do Európskej únie v roku 2004 sa Slovenská republika začala výraznejšie zaoberať najmä implementáciou legislatívy EÚ a prípravou sústavy Natura 2000, avšak aj iné politiky EÚ priamo alebo nepriamo výrazne prispievajú ku ochrane prírody, biodiverzity a krajiny nielen na Slovensku.

Samotný Dohovor nás však naďalej núti zaoberať sa a implementovať také rozhodnutia, ktoré značne prispievajú k mainstreamingu/prepojeniu biodiverzity do iných sektorov a jej zohľadneniu v ich stratégiách a koncepciách, nakoľko je čoraz jasnejšie, že bez spolupráce a koordinácie s inými rezortami nebudeme schopní zastaviť stratu biodiverzity do roku 2050, čo je hlavnou víziou a cieľom aj samotného Dohovoru.

Ochrana prírody a biodiverzity na Slovensku nie je len agenda Ministerstva životného prostredia SR, mala by spájať na Slovensku väčšinu rezortov. Jedine spoločnými silami môžeme nastaviť také opatrenia, ktoré budú zahŕňať v sebe nové a inovatívne prístupy ako aj zmeny vo vzťahu k samotnej prírode, biodiverzite a krajine. Každý ekonomický sektor si musí uvedomiť, že príroda a biodiverzita tvorí svojim prírodným kapitálom základ pre úspešné podnikanie – či už je to zdravá pôda pre poľnohospodárstvo, zdravé stromy a lesy pre lesné hospodárstvo, dostatok rýb a čistá voda pre rybné hospodárstvo, pekné, čisté a nedotknuté prírodné zdroje pre cestovný ruch, ochrana rastlín a živočíchov pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel a takto by sme mohli pokračovať aj ďalej.

Tento prírodný kapitál je zväčša tvorený našimi ekosystémami a tie zase tvoria určité služby, ktoré nazývame ekosystémovými službami. Napríklad cestovný ruch je závislý od kvalitného prírodného prostredia a priamo súvisí s ochranou prírody. Ani zdravotníctvo si musí uvedomiť, že bez zdravej prírody a životného prostredia svojimi liekmi a novými nemocnicami svojim pacientom nepomôže. Dohovor o biologickej diverzite napomáha vo všetkých oblastiach nášho života, čo si však veľmi málo uvedomujeme. Môžeme si ale dnes dať záväzok, že o ďalších 25 rokov tento Dohovor, ako aj pojem ochrana biodiverzity bude pre všetkých dostatočne známy a že spoločne prispejeme k tomu, aby sme stratu biodiverzity, a to nielen na Slovensku zastavili a zvrátili. Zastavenie straty biodiverzity významne prispeje k skvalitneniu ekosystémových služieb, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zdravý, kvalitný a bezpečný život obyvateľstva.