hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie a zdravšie ovzdušie, vyhlo sa žalobe EK

Verejnosť môže pripomienkovať Stratégiu ochrany ovzdušia – kľúčový dokument v boji za kvalitnejšie ovzdušie

Kroky, ktoré ministerstvo životného prostredia za posledné mesiace urobilo v boji za účinnejšiu ochranu ovzdušia viedli k tomu, že Európska komisia, na rozdiel od iných krajín, nateraz nebude žalovať Slovensko na Európskom súdnom dvore za znečistené ovzdušie. Zelený rezort intenzívne pracuje na dôležitom pilieri ochrany životného prostredia a zdravia ľudí – na Stratégii ochrany ovzdušia. V procese jej prípravy má svoje nezastupiteľné miesto aj verejnosť, ktorá sa do 30. júna môže zapojiť do konzultácií ako dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia čo najskôr, a ako dosiahnuť redukčné emisné záväzky znečisťujúcich látok na rok 2030.

„Vždy som to hovoril a poviem to aj dnes. Na envirorezorte uplatňujeme princípy politiky otvorených dverí. Sme otvorení konštruktívne a vecne diskutovať a hľadať riešenia, ktoré pomôžu zdravšiemu ovzdušiu. A to aj robíme,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Pôvodne chcela Európska komisia na Európskom súde žalovať 9 štátov – Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Česko a Španielsko. Spomínaných 9 štátov bolo koncom januára pozvaných Európskou komisiou na samit o ovzduší, aby obhájili opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia. Tieto navrhované opatrenia EK posudzovala a tie zo Slovenska, Česka a Španielska vyhodnotila ako vyhovujúce.

Envirorezort pracuje na systémových zmenách, ktorých cieľom je skvalitňovanie ovzdušia - napríklad podporou energetickej efektívnosti, podporou elektromobility a ustanovením kompetencie pre obce zaviesť nízkoemisnú zónu, a v neposlednom rade prípravou Stratégie ochrany ovzdušia. Jej elektronickú verejnú konzultáciu envirorezort odštartoval 24. apríla 2018 počas Dialógu o čistom ovzduší (Clean Air Dialogue), ktorý sa uskutočnil v Bratislave za účasti zástupcov Európskej komisie, ako aj príslušných rezortov, environmentálnych organizácií a verejnosti.

Návrhy opatrení na zníženie emisií do ovzdušia môže verejnosť zaslať formou vyplneného dotazníka do konca júna. Dotazníky sú verejnosti k dispozícii na webovej stránke ministerstva životného prostrediahttps://www.minzp.sk/sluzby/ovzdusie/verejna-konzultacia-k-strategii-ochrany-ovzdusia.html. Podnetmi z verejnej konzultácie sa envirorezort bude zaoberať pri príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Tak, ako to bolo aj v prípade strategického dokumentu zeleného rezortu – Envirostratégie 2030, do ktorej sa zapojila verejnosť s vyše 700 podnetmi v online pripomienkovaní.

Stratégia ochrany ovzdušia bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty – Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a Národný program znižovania emisií. Na navrhovanie opatrení ako splniť tieto ciele, je zriadených viacero expertných pracovných skupín zložených z odborníkov rôznych rezortov (hospodárstvo, pôdohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo), ale aj environmentálnych združení a aktivistov. Zamerané sú napríklad na ekologizáciu dopravy, podporu ekologickej mestskej hromadnej dopravy či obmedzenie emisií z vykurovania domácnosti.

Finálny návrh bude predmetom aj verejného prerokovania s verejnosťou, o ktorom budeme zelený rezort informovať. Ak všetko pôjde ako má, envirorezort plánuje Stratégiu ochrany ovzdušia predložiť vláde SR na schválenie začiatkom budúceho roka.