hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlamentom dnes prešli tri návrhy pre lepšie životné prostredie

Zjednodušenie uzatvárania skládok podporilo 129 poslancov, kvalitnejšiu ochranu ovzdušia 117 poslancov a moderný zákon o rybárstve 86 zákonodarcov

Moderný zákon o rybárstve, jasnejšie pravidlá pri uzatváraní skládok a prísnejšie emisné limity pre niektoré znečisťujúce látky. Tieto legislatívne zmeny z dielne envirorezortu dnes poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do druhého čítania.

Nový zákon o rybárstve spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva. Zakazuje neetické praktiky pri love, posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb a upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Za nový zákon v prvom čítaní zahlasovalo 86 poslancov.

Zjednodušiť sa má aj uzatváranie skládok odpadu alebo ich častí. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia reaguje na skúsenosti z praxe, kde envirorezort ťahá za kratší koniec. Reaguje napríklad na reálne situácie, keď niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať. Pričom ako dôvod prevádzkovatelia uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela zavádza mechanizmus ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke. Novelu do druhého čítania posunulo 129 poslancov.

Do druhého čítania sa dostala aj novela zákona o ovzduší, keď ju tam posunulo 117 poslancov. Legislatíva stanovuje redukčné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice PM2,5. Redukčné záväzky sú ustanovené v dvoch etapách: pre obdobie od roku 2020 a od roku 2030. Podľa európskej smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie sa majú od roku 2030 uplatňovať redukčné záväzky pre oxid siričitý o 82 % v porovnaní s rokom 2005. Pre oxidy dusíka je to -50 %, pre nemetánové prchavé organické látky -32 %, pre amoniak -30 % a pre jemné tuhé častice -49 %.