hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje regióny v boji proti skládkovaniu

Fiľakovo bude efektívnejšie spracovávať biologicky rozložiteľný odpad

Zvyšovať podiel triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu patrí medzi priority envirorezortu. Práve ten má v komunálnom odpade najväčšie zastúpenie a podľa odhadov sa na celkovom vzniku komunálnych odpadov podieľa približne polovicou. Jedným z projektov samospráv, ktorý má zlepšiť situáciu v tejto oblasti je kompostáreň mesta Fiľakovo v okrese Lučenec. Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu dnes slávnostne odovzdal do užívania minister životného prostredia László Sólymos.

„Jednou z mojich veľkých priorít ako ministra životného prostredia je zmeniť Slovensko zo skládkovej veľmoci, na krajinu, kde je recyklácia doma. A preto som rád, že dnes môžeme odovzdať do užívania ďalší projekt, ktorý pomôže životnému prostrediu a taktiež zvýši kvalitu života ľudí,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Mesto Fiľakovo využilo príležitosť a vďaka kvalitnému projektu získalo z európskych peňazí v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporu takmer 297-tisíc eur v rámci druhej etapy na vybudovanie kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Opraviť sa podarilo napríklad betónové silážne jamy, vybudovať kompostovacie plochy, upraviť prístupové cesty v areáli zberného dvora, ale aj nakúpiť stroje a dopravné prostriedky nevyhnutné pre prevádzku kompostárne – drvič, preosievač kompostu, nakladač či prekopávač kompostu.

Ministerstvo životného prostredia podporuje projekty samospráv s cieľom zvýšiť mieru triedenia a recyklácie odpadov. Od januára tohto roka je otvorená výzva s celkovou alokáciou 10 mil. eur na podporu dotrieďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu sú v súčasnosti stále otvorené dve výzvy - č. 33. a č. 32. Druhá spomínaná sa týka konkrétne najmenej rozvinutých okresov, ktorým envirorezort venuje osobitnú pozornosť. „Aj týmto apelujeme na zástupcov samospráv, aby predkladali kvalitné projekty, ktoré bude radosť podporiť,“ uzavrel šéf envirorezortu.

Zelený rezort mení odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sa výrazne obmedzilo skládkovanie. Samosprávy sú v súčasnosti odbremenené od nákladov spojených s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu. O ten sa totiž na vlastné náklady v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov starajú Organizácie zodpovednosti výrobcov. Od januára 2017 majú samosprávy povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologických rozložiteľným komunálnym odpadom. Samospráva zverejní na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. Frekvenciu zberu, rozmiestnenie nádob, určenie aký odpad do ktorej nádoby patrí si nastaví každá obec podľa svojich podmienok a v súlade s právnymi predpismi v oblasti odpadov.