hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dotácie na informačné programy o dôsledkoch zmeny klímy

MŽP SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 600 tis. EUR z Kohézneho fondu na informačné programy o dôsledkoch zmeny klímy a opatreniach na minimalizáciu rizík spojených so zmenou klímy.

Od 12. júna sa môže široké spektrum žiadateľov, zahŕňajúce neziskové organizácie, nadácie, združenia fyzických osôb a združenia právnických osôb, ako aj subjekty územnej samosprávy a subjekty ústrednej správy, uchádzať o prostriedky z fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie informačných programov zameraných na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Alokácia výzvy, určenej na podporu týchto informačných programov, je 600 000 EUR z Kohézneho fondu a so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zdrojov žiadateľov ide o čiastku viac než 700 000 EUR. Cieľom podporovaných programov má byť objektívne informovanie verejnosti, ako predchádzať rizikám spojeným s mimoriadnymi udalosťami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové dažde alebo, naopak, horúčavy a suchá, vrátane informácií, ako v tejto situácii reagovať.

Úspešní žiadatelia majú možnosť získať príspevok od 25 do 200 tis. EUR na realizáciu informačného programu. V snahe minimalizácie administratívnej záťaže žiadateľov sa v maximálnej možnej miere využíva elektronická výmena informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.