hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Moderné rybárstvo, ľahšie uzatváranie skládok i kvalitnejšia ochrana ovzdušia. Parlament schválil tri návrhy envirorezortu

Poslanci Národnej rady SR dnes hlasovali o zákonoch z dielne zeleného rezortu. Išlo o návrh zákona o rybárstve, novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a novelu zákona o ovzduší.

Nový zákon o rybárstve podporilo 88 poslancov. Legislatíva spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva, pričom zakazuje neetické praktiky pri love a posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb. Nový zákon zároveň upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zákon ustanovuje aj možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných závažných porušeniach ustanovení doterajším užívateľom previesť rybársky revír do užívania správcovi vodného toku.

Vďaka novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia sa zas zjednoduší uzatváranie skládok odpadu alebo ich častí. Novela, ktorú podporilo 127 poslancov, reaguje i na reálne situácie - niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť, podľa ktorej majú na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať - pričom ako dôvod uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela zavádza mechanizmus ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke.

Do tretice parlamentom prešla aj novela zákona o ovzduší. Legislatíva, ktorú podporilo 110 poslancov, stanovuje redukčné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice PM2,5. Redukčné záväzky sú ustanovené v dvoch etapách: pre obdobie od roku 2020 a od roku 2030. Podľa európskej smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie sa majú od roku 2030 uplatňovať redukčné záväzky pre oxid siričitý o 82 % v porovnaní s rokom 2005. Pre oxidy dusíka je to -50 %, pre nemetánové prchavé organické látky -32 %, pre amoniak -30 % a pre jemné tuhé častice -49 %.