hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dotácie na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

MŽP SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 24,6 mil. EUR z Kohézneho fondu na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Od 12. júna sa môžu obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uchádzať o prostriedky z fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie výstavby stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.
Oprávnené na poskytnutie príspevku z fondov EÚ sú výlučne aglomerácie, menovite uvedené v Prílohe 8.5 Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov situovaných v CHVO Žitný ostrov - Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), vrátane obcí Veľké Dvorníky a Jahodná.
Alokácia výzvy, určenej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd, je 24,6 mil. EUR z Kohézneho fondu a so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zdrojov žiadateľov ide o čiastku takmer 29 mil. EUR.
V snahe minimalizácie administratívnej záťaže žiadateľov sa v maximálnej možnej miere využíva elektronická výmena informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú.
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.