hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie ovzdušie

Kvalita ovzdušia je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií na úrovni EÚ. Podčiarkuje to aj medzinárodný workshop, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR

Predstavitelia trinástich krajín Európskej únie sa stretli v Bratislave na medzinárodnom workshope, aby si vymenili vedomosti a skúsenosti pri zavádzaní opatrení, ktorých cieľom je obmedziť emisie z vykurovania domácností. Podujatie, ktoré pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR pod záštitou Európskej komisie, otvoril v bratislavskom hoteli PARK INN štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Zelený rezort intenzívne pracuje na dôležitom pilieri ochrany životného prostredia a zdravia ľudí – na Stratégii ochrany ovzdušia. Práve pri jej tvorbe chce ministerstvo využiť pozitívne poznatky a skúsenosti európskych krajín. Vykurovanie domácností má nie len na Slovensku veľký podiel na zhoršenej kvalite ovzdušia. Ide najmä o emisie jemných tuhých častíc PM2,5, ktoré sú produktom spaľovania tuhých palív uhlia a dreva. Krajiny EÚ preto pristupujú k zavádzaniu rôznych opatrení, napríklad prísnejším kontrolám, dotáciám pre domácnosti na výmenu kotlov, zákazu spaľovania tuhých palív, najmä uhlia a dreva v krboch a kachliach.

„Na ministerstve si všetci uvedomujeme, že len konštruktívnou a vecnou diskusiou môžeme nájsť účinné riešenia, ktoré pomôžu zdravšiemu ovzdušiu. A to aj robíme,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Stratégia ochrany ovzdušia bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty – Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a Národný program znižovania emisií. Na navrhovanie opatrení ako splniť tieto ciele, je zriadených viacero expertných pracovných skupín zložených z odborníkov rôznych rezortov (hospodárstvo, pôdohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo), ale aj environmentálnych združení a aktivistov. Zamerané sú napríklad na obmedzenie emisií z vykurovania domácnosti. ekologizáciu dopravy či podporu ekologickej mestskej hromadnej dopravy.

Finálny návrh bude ešte predmetom verejného prerokovania s verejnosťou, o ktorom budeme zelený rezort informovať. Ak všetko pôjde ako má, envirorezort plánuje Stratégiu ochrany ovzdušia predložiť vláde SR na schválenie začiatkom budúceho roka.

V procese prípravy stratégie má svoje nezastupiteľné miesto aj verejnosť, ktorá mala možnosť do konca júna zapojiť sa do konzultácií, aj formou vyplneného dotazníka, ako dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia čo najskôr, a ako dosiahnuť redukčné emisné záväzky znečisťujúcich látok na rok 2030. Tieto poznatky v súčasnosti vyhodnocujú odborníci ministerstva.

Envirorezort pracuje na systémových zmenách, ktorých cieľom je skvalitňovanie ovzdušia - napríklad podporou energetickej efektívnosti, podporou elektromobility a ustanovením kompetencie pre obce zaviesť nízkoemisnú zónu a v neposlednom rade prípravou Stratégie ochrany ovzdušia.