hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

Organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu si v prvom kole rozdelia takmer 155-tisíc EUR zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), ktorý vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa pri Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP). O peniaze, ktoré venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia, sa mohli mimovládne organizácie uchádzať od októbra minulého roka prostredníctvom projektov zameraných práve na vyššie spomínané aktivity. Podporených bude celkovo 28 projektov, z ktorých má 17 regionálny a 11 celoslovenský charakter. Podporené budú napríklad projekty zamerané na recykláciu elektroodpadu, budovanie výukových záhrad v areáloch základných a materských škôl či projekty so zameraním na obehovú ekonomiku a ekoinovácie v stavebníctve .

„Teší ma, že o zelené vzdelávanie je stále rastúci záujem. Svedčí o tom fakt, že nám bolodoručených až 44 projektov v celkovej výške viac ako 300 – tisíc EUR. 40 z nich splnilo administratívne požiadavky. A z týchto 40 odborná komisia vybrala 28 projektov hodnote 155 – tisíc EUR, ktoré budú z fondu podporené. Projekty boli naozaj výborné a kvalitné, preto sme sa počas hodnotenia rozhodli zo zdrojov ministerstva navýšiť rozpočet o ďalších 25 – tisíc EUR,“ povedal na tlačovej konferencii minister životného prostredia László Sólymos. Minister zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Nielen žiadateľom o finančné prostriedky, ale aj partnerom ZVF, ktorí sa stotožnili s myšlienkou podpory neziskových organizácií zameraných na osvetu v oblasti životného prostredia. Minister zároveň označil fond za jedinečné spojenie súkromného, štátneho a neziskového sektora, ktorého ambícia nie je časovo ohraničená, ani podmienená politickými zmenami. Dodal, že prebiehajú rokovania s ďalšími partnermi o podpore v rámci plánovanej druhej výzvy na predkladanie projektov.

Prijímateľmi prostriedkov zo ZVF sú v rámci prvého kola mimovládne organizácie a to konkrétne občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Podporené organizácie majú na implementáciu a zúčtovanie projektov čas do apríla 2019, teda rok a dva mesiace. „Podporujeme najmä malé neziskovky, pre ktoré by mohlo byť problémom zapojiť sa do veľkých výziev zo štrukturálnych fondov EÚ prípadne z Envirofondu. Našou ambíciou bolo pokryť potreby celého územia Slovenska,“ doplnil ministra štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Zároveň poďakoval partnerom Zeleného vzdelávacieho fondu - spoločnostiam CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco a Nadácií VÚB, ktoré fond podporili nemalými finančnými prostriedkami. O tom, že myšlienka a ciele ZVF v spoločnosti zarezonovali, svedčí aj to, že Fond bol podporený aj darom súkromnej osoby.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Matej Ovčiarka zdôraznil, že príjem fondu tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o účelovom finančnom dare. „Darované finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte Štátnej pokladnice SR,“ vyhlásil. Všetky darované finančné prostriedky, s ktorými fond disponuje sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách prostriedkami verejnými. Ako doplnil, hodnotenie projektov prešlo troma stupňami kontroly. Od administratívnej kontroly zameranej na overovanie súladu s podmienkami zaradenia projektového zámeru cez odborné hodnotenie až po finálny výber úspešných projektov, ktoré schvaľovala Komisia ZVF a odsúhlasil minister životného prostredia SR.

Žiadatelia o podporu z fondu museli splniť náročné kritériá, ktorých súčasťou je aj 5 percentné spolufinancovanie. Výška podpory pre projekty s regionálnym významom predstavuje maximálne 5 – tisíc EUR, na projekty s celoslovenským významom po 10 – tisíc EUR. Odborné hodnotenie projektov mali pod patronátom zástupcovia neziskového sektora, zástupcovia partnerov, ktorí do prvého kola podpory zo ZVF venovali finančné prostriedky a odborní hodnotitelia z ministerstva životného prostredia.
Viac informácií o Zelenom vzdelávacom fonde nájdete na: http://zelenyvzdelavacifond.sk/

Projekty podporené zo Zeleného vzdelávacieho fondu v pilotnom ročníku 2018/2019

Názov organizácie

Názov projektu

Sídlo žiadateľa

Typ organizácie

Slovenská rada RZ -Rodičovské združenie pri MŠ Bohrova

Vráťme Petržalke jej zelenú tvár

Bratislava

Občianske združenie

Tilia

Ostrovy biodiverzity

Rajec

Občianske združenie

Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova

Cibuľka nie je iba na jedenie

Bratislava

Občianske združenie

Nezisková organizácia Recyklohry

Recyklohry - Cesta elektroodpadu

Bratislava

Nezisková organizácia

EKOrast, n.o.

Vzdelávame ekoLOGICKY

Bratislava

Občianske združenie

Občianske združenie Podhoran

Čistý chotár 2018

Plavecký Peter

Občianske združenie

Občianske združenie SLNKOTVOR

MEDOVÁ ZÁHRADA

Lúčky

Občianske združenie

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Slovenské mestá priateľské opeľovačom

Bratislava

Občianske združenie

Občianske združenie Handrbolka

Enviro vzdelávanie v lesnom klube

Soblahov

Občianske združenie

OZ EUROARCH

Deti a architektúra 2018

Bratislava

Občianske združenie

OZ Sedliacký dvor

Energetické hospodárenie svojpomocne

Rakytník

Občianske združenie

Punkt

DOBRÝ TRH bez odpadu - 5R na podujatiach

Bratislava

Občianske združenie

Strom života

Školské dvory pre outdoorovú edukáciu

Bratislava

Občianske združenie

SRRZ-RZ pri Centre voľného času Relax, SNP 605/9, 979 01 Rimavská Sobota

O prírode veselo i vážne

Rimavská Sobota

Občianske združenie

Alino, n.o.

Environmentálny projekt Alino pre školy

Žilina

Nezisková organizácia

Centrum environmentálnej výchovy Turiec

environmentálna výchova žiakov 5.roč. ZŠ

Martin

Občianske združenie

Ekologické a inovačné centrum o. z.

Zelený chodník

Leopoldov

Občianske združenie

Euroinkubator

EKOPROGRAM ZEM

Borcová

Nezisková organizácia

VIVA SK o.z.

UDRŽ SA!

Rožňava

Občianske združenie

VPV-ARWA,n.o.

záHRAda

Dolný Kubín

Nezisková organizácia

Jesenčatá

Eko-jesenčatá

Sereď

Občianske združenie

Gemerské grúne

Ekovzdelávanie pre zelenšie Slovensko

Hnúšťa

Občianske združenie

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Učíme sa o vtáctve

Bratislava

Občianske združenie

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH

Všade žili ľudia

Nitra - Janíkovce

Občianske združenie

Materina dúška

(Ne)Zelený svet

Sološnica

Občianske združenie

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Trstice - Alapsikola és Óvoda Nádszeg 647

Dajme škôlke zelenú

Trstice

Občianske združenie

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

Ukážeme hodnoty Novohrad-Nógrád geoparku

Fiľakovo

Záujmové združenie právnickych osôb

Inštitút pre pasívne domy

Naštartovanie ekoinovácií v stavebníctve

Bratislava

Občianske združenie

Partnermi prvého kola Zeleného vzdelávacieho fondu sú spoločnosti CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco a Nadácia VÚB.