hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

Vláda SR na dnešnom rokovaní rozhodla, že ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu desiatich území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Na odstránenie záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur z európskych fondov.

Konkrétne sa jedná o lokality v Starej Turej (skládka komunálneho odpadu Drahý vrch), Bošanoch (dve skládky priemyselných odpadov z výroby koží), Horných Našticiach (skládka popolčeka), Leviciach (práčovňa a čistiareň po priemyselnej výrobe), Novej Dedine (sklad pesticídov), Utekáči (bývalé sklárne Clara), Giraltovciach (skládka tuhého komunálneho odpadu), Starej Ľubovni (skládka komunálneho a priemyselného odpadu) a v Čeľovciach (sklad pesticídov).

„Odstraňovanie znečistených území, ktorých sú na Slovensku stovky, patrí medzi naše priority. A v tejto oblasti vyvíjame maximálne úsilie, v ktorom budeme naďalej pokračovať. Ochrana životného prostredia je aj ochranou zdravia ľudí,“ povedal minister László Sólymos.

Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na odstránenie environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na jednotlivých lokalitách. Rezort životného prostredia teraz do jedného roka predloží na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja.

Rozhodnutiu vlády o určení ministerstva životného prostredia ako povinnej osoby za odstránenie týchto envirozáťaží predchádzalo konanie na príslušnom okresnom úrade. Tie však na základe zistených skutočností a predložených dokumentov vydali rozhodnutia o zastavení konania z dôvodu, že povinnú osobu nebolo možné určiť. Rozhodnúť tak musela vláda SR.

Odstraňovanie environmentálnych záťaží je pre envirorezort prioritou. V súčasnosti už štát vysanoval 32 environmentálnych záťaží, pričom náklady predstavovali takmer 80 miliónov eur. Ďalších asi 270 envirozáťaží je v rôznom štádiu rozpracovanosti. Pri 100 pokračuje alebo sa chystá geologický prieskum, to je prvý a najdôležitejší krok. Výsledky totiž určia metódu či náklady. Pri asi 140-tich sa už geologický prieskum uskutočnil. Pri necelých 10-tich prebieha verejné obstarávanie a pri 20-tich už bolo verejné obstarávanie aj ukončené.