hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Jasnejšie pravidlá v odpadovom hospodárstve

Novela zákona o odpadoch rieši aktuálne problémy z praxe, tak zo strany štátnych inštitúcií, ako aj podnikateľov

Zlepšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov, prísnejšie pravidlá pri uzatváraní skládok odpadov, implementovať nariadenie o recyklácii lodí, ale aj menej byrokracie pre prevádzkovateľov malých kompostární či jednoznačné pravidlá pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov. To sú najdôležitejšie zmeny návrhu novely zákona o odpadoch, ktorý dnes schválila vláda SR. Po schválení parlamentom by mala nová legislatíva nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

Všetky legislatívne zmeny v schválenom návrhu zákona o odpadoch vyplývajú z požiadaviek, ktoré priniesol samotný trh. „Našou úlohou je vniesť do systému jasné pravidlá, motivovať všetkých hráčov na trhu s cieľom odpad čo najviac triediť a znižovať skládkovanie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Ciele zberu pre triedený zber odpadov z obalov
Zavádzajú sa ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v slovenských obciach a mestách. Cieľom je zvýšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a znížiť množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Zníženie administratívnej záťaže
Návrhom zákona sa ruší zmluvná povinnosť medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne a príslušným koordinačným centrom. Taktiež sa ruší povinnosť pre podnikateľov vyžiadať si od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade jednoduchých a drobných stavieb, napr. prízemné stavby do 300 m2,oporné múry, prípojky stavieb a pozemkov, stavby na individuálnu rekreáciu a podobne. Ku kolaudácii jednoduchých a drobných stavieb nebude potrebné vyjadrenie okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Prísnejšie pravidlá pre prevádzkovateľov skládok odpadov
Prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť finančné prostriedky, ktoré budú tvoriť účelovú finančnú rezervu, odvádzať na osobitný účet v Štátnej pokladnici. Zároveň bude môcť tieto finančné prostriedky z účelovej finančnej rezervy čerpať len na základe písomného súhlasu resp. potvrdenia MŽP SR. V prípade, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nebude tvoriť účelovú finančnú rezervu, môže mu byť obmedzená alebo pozastavená činnosť.

Uzatváranie skládok odpadov
Návrh zákona zabezpečuje, aby pri tých skládkach odpadov, ktorých časti po 30. júni 2001 nespĺňali požiadavky v zmysle platných predpisov a nevykonali nápravné opatrenia podľa plánov úprav tak, aby aj pôvodné staré časti skládok odpadov spĺňali všetky technické požiadavky, nedochádzalo k ich rozširovaniu o nové časti a ani sa nezvyšovala ich kapacita.

Malé kompostárne
Na základe požiadaviek z praxe sa ruší povinnosť mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Malé kompostárne nebudú musieť mať schválený prevádzkový poriadok príslušným okresným úradom. Tým sa zníži administratívna záťaž pre prevádzkovateľov malých kompostární – obce či podnikateľov, ako aj pre okresné úrady.

Nelegálne skládky
Novela zjednocuje postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu.

Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov
Zavádza sa postup pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov. Zároveň sa ruší autorizácia a aj súhlas na prípravu na opätovné použitie pre použité batérie a akumulátory.