hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort predkladá na rokovanie vlády tri dôležité zákony

Minister životného prostredia László Sólymos predkladá na zajtrajšie rokovanie vlády návrh nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, návrh novely zákona o odpadoch a novely zákona CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Slovensko podľa posledných štatistík recykluje približne 23 percent komunálnych odpadov, skládkuje sa pritom až 66 percent. „Boj proti skládkovaniu berieme na ministerstve vážne. Aj preto sme pripravili novú legislatívu, ktorá má za cieľ výrazne znevýhodniť skládkovanie odpadu na skládkach – a to jednoduchým spôsobom, zvyšovaním sadzieb za každú uloženú tonu komunálneho odpadu na skládkach,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Aktuálne problémy, ktoré vyplynuli z praxe, rieši novela zákona o odpadoch. Jej cieľom je zlepšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov, sprísniť pravidlá pri uzatváraní skládok odpadov, ale aj znížiť administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov malých kompostární, implementovať európske nariadenie o recyklácii lodí či zaviesť jednoznačné pravidlá pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov.

Pripravená novela zákona CITES má zmeniť administratívne povinnosti držiteľov vzácnych živočíchov. Vo väčšine prípadov plánuje znížiť administratívnu záťaž. Zmeny majú nastať v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia ohrozených druhov živočíchov, vedenia ich evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, či preplácania DNA testov.