hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelené strechy i výmena nepriepustných povrchov. Envirorezort podporí vodozádržné opatrenia

Do výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s celkovou alokáciou 17 mil. eur sa môže zapojiť široké spektrum záujemcov vrátane subjektov tretieho sektora ako sú združenia fyzických alebo právnických osôb, občianske združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O príspevok sa môžu uchádzať aj obce, vyššie územné celky a združenia obcí.

Výzva bude zameraná na realizáciu opatrení na zachytávanie zrážkovej vody v intraviláne obcí za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Podporovaná bude napr. výmena nepriepustných povrchov, realizácia zelených striech alebo budovanie podzemných alebo povrchových nádrží na zadržiavanie zrážkovej vody, pričom navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Žiadosti bude možné predkladať priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie je 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 600 000 EUR. S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov sa v maximálnej možnej miere využíva elektronická výmena informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk