hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník Norbert Kurilla na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia

Čistejšie ovzdušie, riešenie dôsledkov klimatickej zmeny a lepšia regulácia. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia európskej dvadsaťosmičky, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. apríla 2018 v bulharskej Sofii. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Znečistené ovzdušie spôsobuje vo svete až 8 miliónov predčasných úmrtí za rok, z toho 400 tisíc v Európskej únii. Viac ako 80 % ľudí žijúcich v mestských oblastiach je vystavených emisiám znečisťujúcim ovzdušie nad úrovňou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou. Uvedomujú si to aj lídri európskej dvadsaťosmičky. Z hľadiska Slovenskej republiky patrí medzi hlavné problémy, ktoré je potrebné riešiť v oblasti ochrany ovzdušia, domáce vykurovanie, doprava v mestských oblastiach a poľnohospodárstvo.

„Ovzdušie v Európe sa nezlepší samo od seba a bez úsilia nás všetkých. Spoločne musíme vyvíjať úsilie a robiť konkrétne opatrenia, aby sme situáciu zlepšili. Na Slovensku sme už prvé kroky urobili,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Zdôraznil, že ešte koncom minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o ovzduší. Obsahuje viaceré efektívne nástroje ako znečisteniu ovzdušia predchádzať. Napríklad pri emisiách z dopravy (aj osobnej) dáva obciam možnosť vyhlásiť nízkoemisné zóny.

V súčasnosti ministerstvo intenzívne pracuje na dôležitom pilieri ochrany životného prostredia a zdravia ľudí – na Stratégii ochrany ovzdušia. Tá zahŕňa dva dôležité dokumenty - Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a Národný program znižovania emisií. Cieľom je znižovanie emisií a zlepšenie kvality ovzdušia. Za týmto účelom boli zriadené odborné pracovné skupiny. Zamerané sú napríklad na ekologizáciu dopravy, podporu ekologickej mestskej hromadnej dopravy či obmedzenie emisií z vykurovania domácnosti. Záverom Stratégie ochrany ovzdušia bude návrh konkrétnych opatrení, vrátane ich ekonomickej efektívnosti, na ktorých príprave ministerstvo spolupracuje so Svetovou bankou. Stratégiu ochrany ovzdušia plánuje zelený rezort predložiť vláde SR na schválenie začiatkom budúceho roka.

Na stretnutí dominovala aj téma, ako napĺňať ciele Parížskej klimatickej dohody prijatej v roku 2015. Predstavitelia sa zhodli na potrebe presviedčať ostatných partnerov klimatickej dohody o nevyhnutnosti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Práve to môže oživiť národné ekonomiky, podporiť miestny rast a zároveň vytvárať nové „zelené“ pracovné miesta. To všetko s dôrazom na ochranu životného prostredia. Financovanie klimatických opatrení ma byť založené na solidárnom princípe, kde rozvinuté krajiny majú poskytnúť finančné zdroje na pomoc rozvojovým krajinám pri plnení klimatických cieľov.

Záverom podujatia sa ministri venovali téme, ako zlepšiť zabezpečovanie dodržiavania európskeho environmentálneho práva a zlepšiť správu v oblasti životného prostredia.