hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Pre kvalitnejšie ovzdušie prijímame špeciálne opatrenia

Predstavitelia rezortov, ktoré sa najviac podieľajú na znečisťovaní ovzdušia, dnes deklarovali záväzok prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré prispejú k čistejšiemu ovzdušiu

Slovensko bude presadzovať systémové opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia a zdravia ľudí na Slovensku. Tento záväzok zástupcom Európskej komisie oznámili predstavitelia sektorových politík životného prostredia, dopravy, hospodárstva, poľnohospodárstva a zdravotníctva na tlačovej konferencii k čistejšiemu ovzdušiu. Podujatie je súčasťou Dialógu o čistom ovzduší – Clean Air Dialogue, ktorý zaviedla Európska komisia v súvislosti s otázkami nedostatočnej úrovne ochrany ovzdušia.

Kvalita ovzdušia dlhodobo patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy nielen na Slovensku. „Práve dnešné stretnutie nie je len o čistejšom ovzduší, ale aj o dani, ktorú platíme za jeho znečisťovanie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Envirorezort pracuje na systémových zmenách, ktorých cieľom je skvalitňovanie ovzdušia - napríklad podporou energetickej efektívnosti, vytváraním nízkoemisných zón vrátane podpory elektromobility, prípravou Národného programu znižovania emisií či novej Stratégie ochrany ovzdušia. Tá má obsahovať detailnú analýzu kvality ovzdušia, ako aj návrhy konkrétnych opatrení na jej zlepšovanie. Šéf envirorezortu zdôraznil, že zlepšenie kvality ovzdušia je jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády a tiež pripravovanej Envirostratégie 2030.

Na kvalitu ovzdušia majú výrazný vplyv sektorové politiky priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy nevynímajúc. Aj keď opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch viedli v mnohých oblastiach k výraznému zlepšeniu situácie, naďalej pretrvávajú problémy s emisiami najmä v oblasti dopravy a individuálneho vykurovania. Na existujúce rezervy dlhodobo upozorňuje aj Európska komisia. Obzvlášť závažným aspektom sú dôsledky znečisteného ovzdušia na zdravie obyvateľov, biodiverzitu a ekonomiku krajiny. Táto skutočnosť si vyžaduje komplexné riešenia naprieč rôznymi sektormi.

"Som rád, že sa dnešného stretnutia zúčastnili na najvyššej úrovni predstavitelia toľkých ministerstiev, keďže čistota ovzdušia je vecou viacerých sektorov a vyžaduje si širokú medzirezortnú spoluprácu. Vyzval som všetky ministerstvá, aby pokračovali v čo najužšej súčinnosti a v súlade s politikami s úzkou väzbou na čistotu ovzdušia, ktoré sa zaoberajú napríklad riešením emisií z vykurovania, priemyslu, dopravy, ale aj vplyvom poľnohospodárstva. Národný program kontroly znečistenia ovzdušia je príležitosťou na vytvorenie udržateľného plánu, ktorý kombinuje hospodársky rast a znižovanie znečistenia ovzdušia" doplnil Daniel Calleja, generálny riaditeľ pre životné prostredie v Európskej komisii.

Ministerstvo životného prostredia už napríklad implementovalo emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia, prijalo stratégiu pre prachové častice PM10, do zákona o ovzduší presadilo povinnosť každé tri roky preskúmať programy na zlepšenie kvality ovzdušia. Veľký význam envirorezort prikladá aj zlepšeniu informovanosti. Vlani zaviedlo povinnosť informovať obyvateľov o smogovej situácii a len nedávno sprístupnilo webstránku informujúcu o možnostiach prechodu na menej znečisťujúce zdroje lokálneho vykurovania http://vykurovanie.enviroportal.sk/. Okrem toho sa na ochranu ovzdušia využívajú i programy financované z eurofondov, Environmentálneho fondu či štátneho rozpočtu.

Dosiahnuť prísne ciele v oblasti ochrany ovzdušia a znižovania emisií znečisťujúcich látok bude možné len v spoločnom úsilí sektorov, ktoré sa podieľajú na jeho znečisťovaní. „Dnešné stretnutie je jasným dôkazom toho, že spoločne s rezortnými kolegami si dokážeme sadnúť za jeden stôl, otvorene diskutovať a hľadať riešenia, ktoré pomôžu zdravšiemu ovzdušiu,“ uzavrel šéf envirorezortu. Nevyhnutné bude preto inovovať a investovať do čistejších technológií v priemysle či poľnohospodárstve, čistejšej dopravy a zároveň pri presadzovaní sektorových politík zohľadňovať požiadavky účinnejšej ochrany ovzdušia.