hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia posilňuje ochranu moderného rybárstva na Slovensku

Nová legislatíva spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva. Nový zákon zakazuje neetické praktiky pri love, posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb a upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

„Moderná legislatíva sa musí pozerať na problematiku zo všetkých uhlov pohľadu. Pri novom zákone o rybárstve sme skutočne brali do úvahy všetky potrebné súvislosti. Zároveň sme pri jeho príprave úzko spolupracovali s predstaviteľmi rybárskej obce na Slovensku, aby sme mohli predložiť zákon, ktorý bude rešpektovať dnešné potreby spoločnosti,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Nový zákon o rybárstve má väčšiu ambíciu ako len modernizovať súčasný zastaraný zákon a vychytať nedokonalosti, s ktorými naši rybári zápasia. Nová legislatíva zároveň podporí aj ochranu vôd na Slovensku. Predovšetkým v oblastiach vodných nádrží a ich prítokov, ktoré slúžia na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zavádza totiž ustanovenie, ktoré umožňuje ministerstvu životného prostredia nastaviť podmienky tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu pitnej vody. Napríklad používaním chemicky upravovaných vnadiacich zmesí. Rovnako pribudla možnosť vo verejnom záujme a pri opakovaných porušeniach pravidiel doterajším užívateľom dať revír do rúk správcu vodného toku.

Envirorezort sa zaoberá aj ochranou zdravia samotných rybárov. Zákon umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. V prípade, že by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, obratom bude vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. O čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní.

Špeciálna pozornosť sa venovala samotnému lovu rýb, ktoré majú určitú mieru ochrany. Pri nich sa ministerstvo životného prostredia venovalo lovným praktikám, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb ako pstruhy, hlavátka, zubáč rybárskou obcou považované za neetické. „Tieto opatrenia síce rešpektuje poctivá rybárska obec, no bohužiaľ bolo nutné ich zaradiť aj do legislatívy,“ uzavrel šéf envirorezortu.

Nový zákon o rybárstve odpovedá aj na aktuálne potreby rybárskej obce na Slovensku. Napríklad upravuje pravidlá organizácie bežných či športových rybárskych pretekov. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy takmer nebolo možné ani pri medzinárodných majstrovstvách zaistiť adekvátne podmienky, vymedziť priestor a zaistiť plynulý chod podujatí. Zákon zavádza aj pojmy, ktoré doteraz v zákone neboli ako napríklad začiatok lovu, prerušenie lovu, ukončenie lovu, miesto lovu, osvetlenie miesta lovu, rybársky čln a ďalšie. Práve ich nedostatočná alebo žiadna definícia spôsobovala veľké ťažkosti pri odhaľovaní porušovania platnej legislatívy.