hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Na envirovýchovu poputuje 130 – tisíc EUR

Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od zajtra môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR.

„Sestra učí v špeciálnej triede a písala projekt na vybudovanie tzv. ekotriedy ako ponuky lepšieho vzdelávania detí. V triede má aj deti s downovým syndrómom a zároveň deti s kombinovaným postihnutím. Žiadala o podporu súkromný sektor, no bolo to žiaľ mimo ich oblasti podpory. Podobné maily prichádzajú na ministerstvo životného prostredia pravidelne. Namiesto jednorazovej pomoci sme sa rozhodli vytvoriť systémové riešenie, ktoré dokáže dlhodobo podporovať malé i väčšie projekty v oblasti envirovýchovy. Spojiť sily štátneho, privátneho a neziskového sektora,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Zelený vzdelávací fond, bol zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP). Od 20.októbra 2017 prijíma žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Oprávnenými žiadateľmi o podporu sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Ministerstvo životného prostredia SR spolu s SAŽP získalo na túto aktivitu prostriedky zo súkromného sektora. Spolu s príspevkom zeleného rezortu ide o sumu 130-tisíc EUR.

„Spolu s donormi a v súlade s našimi prioritami, sme vytypovali štyri oblasti, do ktorých chceme nasmerovať pomoc. Sú nimi podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií, príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo, rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života a v neposlednom rade ekoinovácie,“ nadviazal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Podporovanými aktivitami budú podľa Kurillu environmentálna výchova, ktorej súčasťou sú výchovné programy, praktická výchova v teréne, výchova formou hier alebo súťaží alebo interaktívne aktivity.
Maximálna výška podpory pre mimovládne organizácie je stanovená v prípade projektov s regionálnym dosahom na 5 – tisíc EUR a s celoslovenským dosahom na 10 – tisíc EUR. Podmienkou je spolufinancovanie zo strany príjemcu vo výške 5 percent z celkovej požadovanej sumy. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
„Projekty bude vyhodnocovať komisia tvorená zástupcami rezortu, donorov a neziskových organizácií, ktorá bude zároveň rozhodovať aj o prípadnom obmedzení projektového zámeru len na vybrané aktivity, či o poskytnutí nižšej ako požadovanej výšky dotácie,“ povedal generálny riaditeľ SAŽP Matej Ovčiarka.

Príjem fondu tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o účelovom finančnom dare. Darované finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici SR. Všetky darované finančné prostriedky, s ktorými fond disponuje sú v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, prostriedkami verejnými. Poskytovanie podpory z fondu – čerpanie prostriedkov z fondu podlieha zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Príjemca finančných prostriedkov je povinný postupovať podľa ustanovenia § 8 tohto zákona. Do Zeleného vzdelávacieho fondu prispeli okrem ministerstva životného prostredia aj súkromné spoločnosti – CRH a.s. – 30-tisíc EUR, VELUX SLOVENSKO – 20-tisíc EUR, Slovnaft, a.s. – 20 – tisíc EUR, SLOVALCO, a.s. – 15-tisíc EUR a Nadácia VÚB – 5-tisíc EUR.

Všetky informácie o Zelenom vzdelávacom fonde sú dostupné na internetovej stránke: www.zelenyvzdelavacifond.sk.