hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament schválil lepšie nakladanie s odpadmi

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o odpadoch

Po novele zákona o ovzduší dnes poslanci parlamentu schválili aj druhý pilier ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia na Slovensku – aplikačnú novelu zákona o odpadoch. Tá zlepšuje systém nakladania s odpadmi, tak aby sa oplatilo na Slovensku triediť a recyklovať.

„Za novú odpadovú legislatívu už hovoria konkrétne čísla. V roku 2014 dosiahla miera recyklácie na Slovensku 10%, v roku 2015 už 15% a v roku 2016 až 23%,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Parlament schválil novelu zákona o odpadoch, keď za ňu zahlasovalo 88 zákonodarcov. Novela sprehľadní, zjednoduší a zefektívni systém odpadového hospodárstva. „Som rád, že aj poslanci si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a podporujú také zmeny, ktoré pomôžu viac odpad triediť a recyklovať, a tak obmedzia skládkovanie,“ vyhlásil László Sólymos.

Novela zákona reaguje na požiadavky trhu. Predovšetkým odbremení asi 2500 malých podnikateľov od zbytočnej administratívy. Podnikatelia, ktorí za rok uvedú na trh menej ako 100 kg obalových či neobalových výrobkov už nebudú musieť plniť všetky povinnosti. Stačí sa jednorázovo zaregistrovať a viesť evidenciu.

Zároveň sa sprehľadní systém odpadového hospodárstva. Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti výrobcov. Novela posilňuje kontrolu v organizácii zodpovednosti výrobcov zo strany štátu aj zo strany samotných výrobcov.

Novela zákona o odpadoch sprísni dodržiavanie odpadového systému. Zavádza totiž pokuty pre Organizácie zodpovednosti výrobcov, ak nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber. Inými slovami, ak obec poctivo triedi, no nemá kam vytriedený odpad dávať, je to chyba OZV a porušenie zákona.

Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviesť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.