hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos na rokovaní Rady ministrov pre životné prostredie

Rada ministrov EÚ pre životné prostredie rokovala v Luxemburgu o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj o zodpovednejšom nakladaní s chemikáliami s cieľom účinnejšie chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Slovenskú republiku na rokovaní zastupoval minister životného prostredia László Sólymos.

Dôležitú pozornosť ministri venovali dvom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorých cieľom je znižovať emisie skleníkových plynov. Prvý návrh sa venuje záväznému ročnému znižovaniu emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody. Druhý zase začleneniu emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy a lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030. Práve pre sektory, ako individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady, vyplýva záväzok znížiť emisie o 12 percent oproti roku 2005.

„Rokovania medzi členskými štátmi EÚ nie sú jednoduché. Verím však, že každá krajina urobí potrebný kompromis s cieľom splniť si svoje záväzky, ktoré sa týkajú znižovania emisií skleníkových plynov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Slovenská republika podporuje prijatie týchto záväzkov.

Ďalšou prediskutovanou témou bola spoločná pozícia ministrov životného prostredia pred Konferenciou Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční 6. až 17 novembra 2017 v nemeckom Bonne. Minister László Sólymos v mene Slovenskej republiky potvrdil záujem naďalej podporovať ciele Parížskej klimatickej dohody, ako aj odhodlanie prispieť k prezentovaniu úspešného príbehu klimatických opatrení EÚ na celosvetovej úrovni.

Dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a implementovanie Agendy 2030 si vyžadujú komplexné opatrenia. Zameriavajú sa aj na odstránenie negatívnych vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie vyplývajúcich zo znečistenia chemickými látkami. A práve to bola jedna z posledných tém dnešného rokovania Rady ministrov. Táto téma bola prezentovaná už počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

„Obavy našich občanov nám nie sú ľahostajné. Chemické látky sú každodennou súčasťou našich životov. Preto je veľmi dôležité dôsledne sledovať ich možné vplyvy na zdravie a životné prostredie. A samozrejme aj zlepšovať systém hodnotenia a riadenia týchto vplyvov,“ uzavrel minister László Sólymos. Slovensko v tejto oblasti podporuje iniciatívu Francúzska, Talianska a Luxemburska vypracovať jasnú a komplexnú stratégiu k používaniu chemických látok.