hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort rozšíri národný zoznam území európskeho významu o 169 lokalít

Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov bude na Slovensku účinnejšia

Do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pribudne 169 lokalít s výmerou takmer 32 tisíc hektárov, kde sa vyskytujú vzácne druhy európskeho významu ako rys ostrovid, rôzne druhy rýb, ale aj lúčne a lesné spoločenstvá. Rozhodla o tom dnes vláda SR, keď schválila aktualizáciu národného zoznamu z dielne ministerstva životného prostredia. Schváliť ju ešte musí Európska komisia.

Sústava chránených území Natura 2000 chráni najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín, živočíchov a biotopov na celom území EÚ. Podiel území Natura 2000 sa zvýši z 11,9 percenta na 12,56 percenta z rozlohy Slovenska. „Zachovať prírodné dedičstvo pre ďalšie generácie je našou povinnosťou. Som preto rád, že zoznam vzácnych území z pohľadu ochrany životného prostredia rozšírime o 169 lokalít. Rokovania s lesníkmi či neštátnymi vlastníkmi boli náročné, kompromisy sme museli urobiť všetci. Najdôležitejšie je, že vyhrala príroda,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Slovensku bude mať po novom celkovo 642 území európskeho významu. Nové územia budú chrániť 21 vybraných typov prirodzených biotopov európskeho významu a 33 vybraných druhov rastlín a živočíchov európskeho významu.
Jedným z nových území je Územie európskeho významu Vrchná hora v okrese Malacky s navrhovaným tretím stupňom ochrany. V tejto lokalite s rozlohou cca 6,5 hektára našli svoj domov a útočisko mnohé ohrozené a vzácne druhy rastlín – suchomilné a krovinové porasty na vápnitom podloží či rôzne druhy krovín. Zo živočíchov tu žijú vzácne druhy pavúkov (stepník červený), mäkkýšov (pikulík stepný, slimák pásikavý, stepný, záhradný), motýľov (vidlochvost feniklový, vidlochvost ovocný, perlovec najmenší, spriadač kostihojový), ale aj desiatky druhov chrobákov, napr. roháč obyčajný.

Rezort životného prostredia aktualizáciu prerokoval s príslušnými mestami a obcami ako aj s vlastníkmi, správcami či nájomcami dotknutých pozemkov. Tí boli na verejných rokovaniach informovaní o samotnej lokalite, dôvodoch jej zaradenia na zoznam území európskeho významu, o vyplývajúcich obmedzeniach vrátane spôsobov náhrady za tieto obmedzenia, ako aj o možnostiach ich účasti na manažovaní týchto území vrátane finančných nástrojov na ich motiváciu.

Ochrana prírody je pre envirorezort prioritou. Ministerstvo v tejto oblasti pripravuje v spolupráci s ochranármi, vlastníkmi lesov ale aj rezortom pôdohospodárstva programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (CHVÚ), ktorých je na Slovensku celkovo 41. Ide o súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je dosiahnuť nárast populácie chránených živočíchov ako napr. hlucháňa hôrneho, včelárika zlatého, chavkoša nočného, sokola rároha, hrdzavky potápavej či bučiačika močiarneho.
V tomto roku už vláda SR schválila šesť takýchto programov starostlivosti. Konkrétne ide o CHVÚ Horná Orava, Kráľová, Dolné Pohronie, Veľkoblahovské rybníky, Sĺňavu a Špačinsko-nižnianske polia. Ochrana vzácnych vtáčích druhov sa tak v posledných dňoch pohla dopredu viac ako za celé roky. Vo vyhlasovaní programov plánuje rezort životného prostredia pokračovať.