hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia začne budovať nový Informačný systém odpadového hospodárstva

ilustračný obrázok

Nový systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu. Väčšina údajov sa bude spracovávať v štandarde Open Data a budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie.

Výrobcovia vyhradených výrobkov, pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov začnú v spolupráci s odborníkmi z Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a dodávateľom riešenia, konzorciom firiem Tempest a Softip, postupne spúšťať do prevádzky nový Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH).
„Spojením údajov z jednotlivých hlásení, podaných výrobcami, dovozcami a hlásení o vzniku a spracovaní odpadu sa zabezpečí informačný základ pre sledovanie jednotlivých druhov odpadu. Zároveň sa zabezpečí ucelený pohľad na sledovanie histórie a predikciu trendov v oblasti produkcie odpadov. Nasadenie systému prinesie výhody aj v oblasti kontroly prijatých hlásení a vstupov pri odhaľovaní možných chýb. ISOH zároveň odbúra náročné a zaťažujúce spracovanie údajov z papierových podkladov. Väčšina údajov sa bude spracovávať v štandarde Open Data a budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie informatiky MŽP Juraj Németh.
Ministerstvo zároveň vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na nábeh a prevádzku nového systému. Okrem zástupcov MŽP boli s požiadavkou na nominovanie svojich zástupcov oslovené aj Republiková únia zamestnávateľov SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Výbor bude o fungovaní systému poskytovať aj pravidelné informácie.
Zloženie riadiaceho výboru reflektuje aj spoluprácu s oslovenými inštitúciami na legislatíve, týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Nový informačný systém totiž úzko súvisí so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od roku 2016 a doposiaľ bol štyrikrát novelizovaný. V súčasnosti sa navyše pripravuje jeho ďalšia rozsiahla novelizácia. Tá okrem iného implementuje do našej legislatívy požiadavky EÚ, ktoré vyžadujú exaktné a stále podrobnejšie sledovanie toku odpadu.
„V záujme čo najvyššej transparentnosti sme sa rozhodli do riadiaceho výboru navyše prizvať aj zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Inštitútu pre finančnú politiku. Spustením Informačného systému informačného hospodárstva napĺňame nielen záväzky voči Európskej únii, ale aj môj sľub, že v odpadoch na Slovensku konečne urobíme poriadok ,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Prínosy Informačného systému odpadového hospodárstva
Nový informačný systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku až po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu. Doteraz totiž nebolo možné presne verifikovať údaje poskytnuté producentmi a spracovateľmi odpadu.
„Nový informačný systém zjednotí a nahradí niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Bude zároveň nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale poslúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, či medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH bude slúžiť aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR. Zároveň
bude poskytovať základné štatistické údaje a prehľady“,
povedal generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP Filip Macháček“.
ISOH okrem toho zabezpečí aj možnosť sledovať pohyb nebezpečného odpadu, ako sú odpadové oleje, nemocničný odpad a pod. Pribudne aj presná evidencia cezhraničného pohybu odpadu z a do zahraničia.

Prínos pre inšpekciu
Podľa hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Jarmily Ďurďovičovej pri výkone štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch je jedným z jeho základných predpokladov dostatok reálnych a pravdivých informácií o stave nakladania s odpadmi v určitom čase. Takéto informácie sú pre SIŽP, ale aj pre okresné úrady, rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú.
„ISOH by mal byt rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v reálnom čase tak, aby nebol rušený alebo marený výkon kontrol. V konečnom dôsledku bude ISOH znamenať neoceniteľnú pomoc pri vyhľadávaní konkrétnych údajov vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom“, uviedlaĎurďovičová.

Informácie o verejnom obstarávaní
Aj z dôvodu zmien v legislatíve a rýchleho vývoja v sektore informačných technológií sa súťaž na ISOH podarilo uzavrieť až aktuálnemu vedeniu Ministerstva životného prostredia SR. S cieľom precizovať detaily obstarávaného systému a ušetriť tak verejné prostriedky uzavrelo MŽP SR verejné obstarávanie až po opakovanom vyhlásení tendra.
Víťazom verejnej súťaže na dodanie Informačného systému odpadového hospodárstva sa stalo konzorcium firiem Tempest, a.s. a Softip, a.s.. Víťazné konzorcium vyhralo tender s ponukou výške 12 749 958,33 € bez DPH. To predstavuje úsporu oproti predloženým ponukám o vyše 17 %.

Tender sa uskutočnil prostredníctvom elektronickej aukcie, ktorej sa zúčastnili štyria uchádzači. Priebeh verejnej súťaže po kontrole z vlastného podnetu obstarávateľa (MŽP SR) odobril aj Úrad pre verejné obstarávanie SR.
Verejná a odborná diskusia prebiehala dlhodobo a vyvrcholila v roku 2015 v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o odpadoch. Na príprave samotného zadania ISOH bola na ministerstve zriadená pracovná skupina, zložená zo zástupcov odborných útvarov MŽP SR a ďalších organizácií, ako napríklad Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Združenia miest a obcí Slovenska.
Na príprave projektu teda participovali z pohľadu MŽP SR všetky relevantné subjekty. Pri špecifikácii systému sa vychádzalo z pripomienok k zákonu o odpadoch. Zároveň boli zvažované viaceré alternatívy. Zvolený variant plne rešpektuje zákon a potrebu zavedenia bilančného princípu, bez ktorého nie je možné očakávať rast efektivity spracovania odpadu.

Informácie o ISOH
· Obstaraný systém prispeje k zavedeniu bilančného systému a sledovaniu toku odpadu, získaniu relevantnejších a presnejších údajov o  recyklácii odpadov, zlepšeniu informovanosti a v neposlednom rade zlepšeniu životného prostredia.
· Informačný systém bude ďalšou pomôckou pre odbúranie administratívnej záťaže pre malých podnikateľov. Menšie subjekty, produkujúce odpad resp. menší spracovatelia odpadov, ktorí nemajú vlastný informačný systém, budú môcť priebežne sledovať a vyhodnocovať online bilanciu vzniku odpadu (napr. za obdobie 5-10 rokov), čo môže mať pozitívny prínos na optimalizáciu ich výrobného procesu. Podnikateľ tak nebude musieť prácne prehľadávať svoje „staré“ záznamy o vzniku odpadu, ale bude ich mať ihneď k dispozícii.
· Navrhnuté riešenie umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii. To im umožní v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti.
· Systém zároveň bude pri evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či nejde napr. o chybné množstvo, chybný spôsob nakladania a pod.
· ISOH zamedzí vydávaniu tzv. „virtuálnych“ potvrdeniek, keďže bude zohľadňovať kapacity jednotlivých zariadení bez možnosti vydať potvrdenie o prevzatí do zariadenia po prekročení kapacity zariadenia.
· Väčšina údajov bude systém spracovávať v štandarde Open Data. To znamená, že budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie. Údaje v štandarde Open Data môžu byť využívané na tvorbu aplikácií alebo kombinované napríklad s mapami alebo inými údajmi.

Všeobecné informácie
Zákon o odpadoch stanovuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi. Každý držiteľ odpadu je podľa tohto zákona povinný okrem iného viesť a uchovávať priebežnú evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a následne ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Používateľmi informačného systému odpadového hospodárstva budú pôvodcovia odpadov, zariadenia na nakladanie s odpadom, výrobcovia vyhradených výrobkov, orgány štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, Štatistický úrad SR, Environmentálny fond, Slovenská agentúra životného prostredia, Daňový úrad, Policajný zbor a Slovenská obchodná inšpekcia. V neposlednom rade to bude aj verejnosť, keďže systém bude postavený na princípe otvorených dát.
ISOH prepojením týchto subjektov zjednoduší administratívu, ktorá je spojená s produkciou, nakladaním a evidenciou odpadu.