hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Bratislave venujeme veľkú pozornosť

ilustračný obrázok

MŽP okrem skládky vo Vrakuni spolupracuje aj pri riešení mimoriadnych situácií v hlavnom meste

Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky, preto si vyžaduje primeranú pozornosť aj v oblasti životného prostredia. Zelený rezort vynakladá úsilie nielen pri odstraňovaní environmentálnych záťaží, ale významným spôsobom ovplyvňuje dianie aj pri aktivitách, ktoré zásadným spôsobom tvoria charakter Bratislavy. Veľmi aktívne je ministerstvo životného prostredia pri riešení sanácie skládky nebezpečného odpadu z bývalých závodov Juraja Dimitrova. Ministerstvo rovnako aktívne participuje aj na sanácií zrútenia skalného podložia na Devínskej ceste, na riešení opravy cesty na dunajskej hrádzi či sanácie skládky v Ružinove.

„Riešenie environmentálnych problémov Bratislavy a okolia si vyžaduje razantné a rýchle konanie, nakoľko ovplyvňuje život veľkého množstva ľudí. Uvedomujem si to nielen ako minister životného prostredia, ale aj ako obyvateľ Bratislavy, ktorý v meste žije celý život,“ hovorí minister životného prostredia László Sólymos s tým, že odstraňovanie environmentálnych záťaží je v mestskom prostredí komplikovanejšie aj vzhľadom na veľké množstvo lokálnych špecifík. Patrí medzi ne napríklad majetkovo – právne vysporiadanie v prípade sanácií, pri ktorých je potrebný súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov a samosprávy. Inak tomu nie je ani v prípade skládky toxického odpadu v mestskej časti Vrakuňa. „Proces sanácie skládky vo Vrakuni je typickým príkladom, kde je súčinnosť ministerstva, ktoré je povinnou osobou pri odstraňovaní skládky a samosprávy životne dôležitá,“ dodal Sólymos.

V súvislosti so sanáciou skládky minister doplnil, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu lokality, príprava dokumentov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územné konanie. „V tejto súvislosti oceňujem postoj mestského zastupiteľstva, ktoré minulý týždeň na svojom zasadnutí dalo pozemky, ktoré v lokalite vlastní k dispozícii za symbolické jedno euro,“ doplnil minister.

Okrem likvidácie vrakunskej skládky je ministerstvo aktívne aj v prípade opravy cesty na protipovodňovej hrádzi v katastri mestských častí Petržalka, Rusovce a Čunovo. Ide o investíciu, ktorú zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik a opravených bude takmer 5 km asfaltového povrchu, ktorý ľudia radi využívajú na voľnočasové aktivity. Predpokladaný termín dokončenia je tretí kvartál budúceho roka.

Uznesením vlády prešla do kompetencie ministerstva životného prostredia aj sanácia zrútenia skalného podložia na Devínskej ceste, kde rezort v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava rieši dôsledky svahovej deformácie a vyvíja maximálne úsilie aj pri zabezpečovaní zdrojov financovania. Rezort sa v minulosti podieľal na sanácii havarijného zosuvu svahu nad Devínskou cestou v Karlovej Vsi, ktorá bola hradená z prostriedkov Environmentálneho fondu a z finančných prostriedkov hlavného mesta. Celkové náklady na výstavbu boli vo výške 133 838,82 EUR. Približne 100 000 EUR z toho uhradil vo forme dotácie Environmentálny fond.

Aktivita rezortu sa prejavuje aj pri riešení environmentálnej záťaže a jej širšieho priestoru po bývalej rafinérii Apollo v mestskej časti Ružinov. Na predmetnej lokalite bol v roku 2016 vykonaný geologický prieskum životného prostredia s názvom Administratívna budova Panorama City III a ďalšie prieskumy. Kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody je spojená s dôsledkami bombardovania rafinérie Apollo na konci druhej svetovej vojny. Aj keď bola lokalita čiastočne sanovaná už v minulosti, s likvidáciou tejto záťaže sa začalo až v súvislosti s výstavbou mosta Apollo. Za sanáciu tohto územia prevzal štát zodpovednosť len nedávno. Ministerstvo musí do jedného roka vypracovať a na príslušný okresný úrad predložiť plán prác. Sanácia začne hneď po zisteniach rozsahu znečistenia a výbere sanačných metód na jednotlivých lokalitách. Najväčšie znečistenie tu predstavujú ropné látky.