hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V budúcom roku rozdelí po ich vyhodnotení, aj vďaka príspevkom donorov do Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), viac ako 130-tisíc eur. Do uzávierky prvej pilotnej výzvy ZVF podali mimovládne organizácie 44 žiadostí o podporu ich projektových zámerov v celkovej sume 309 789 eur.

O podporu zo ZVF požiadalo 34 občianskych združení, 7 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním, 2 nadácie a jedno záujmové združenie právnických osôb. Až 24 projektových zámerov má nadregionálny charakter. Najväčší záujem je o podporu na projektov zameraných na Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života - 22 podaných projektových zámerov. Po desať projektových zámerov reaguje na témy Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo a Ekoinovácie. Dve žiadosti sú zamerané na Podporu nízkouhlíkovej mobility a opatrenia na znižovanie emisií.

„Záujem mimovládnych organizácií o projekty zamerané na environmentálnu výchovu prekonal ponuku, čo potvrdzuje opodstatnenosť takéhoto fondu. Považujeme za dôležité, aby verejný a súkromný sektor spájali sily pre dobrú vec a práve vzdelávacie enviroprojekty sú najistejšou investíciou do našej spoločnej budúcnosti,“ uviedol šéf zeleného rezortu László Sólymos.

Momentálne prebieha administratívna kontrola žiadostí a nasledovať bude odborné hodnotenie, pričom vo februári 2018 zasadne komisia ZVF, ktorá schváli finálny výber projektov navrhnutých na podporu, ktorý pôjde na odsúhlasenie ministrovi životného prostredia SR. Zoznam podporených projektov bude zverejnený na  webe ZVF vo februári 2018 a v marci 2018 by malo dôjsť k podpisom zmlúv s príjemcami podpory.

Maximálna výška podpory pre mimovládne organizácie je stanovená v prípade projektov s regionálnym dosahom na 5–tisíc eur a s celoslovenským dosahom na 10–tisíc eur. Jednou z podmienok získania podpory je spolufinancovanie zo strany príjemcu vo výške 5 percent z celkovej požadovanej sumy.
Do prvej pilotnej výzvy ZVF prispeli okrem zriaďovateľa fondu - Ministerstva životného prostredia SR ( 40-tisíc eur) aj partneri ZVF - CRH, a. s. (30-tisíc eur); VELUX SLOVENSKO (20-tisíc eur); Slovnaft a. s. ( 20-tisíc eur); SLOVALCO a. s (15-tisíc eur) a Nadácia VÚB (5-tisíc eur).

Zelený vzdelávací fond je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Oprávnenými žiadateľmi o podporu z fondu sú mimovládne organizácie, občianske združenia a nadácie, ktoré majú v predmete svojej činnosti environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvete s pôsobnosťou činnosti dlhšie ako 2 roky.

Príjem ZVF tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o účelovom finančnom dare. Darované finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte Štátnej pokladnice SR. Všetky darované finančné prostriedky, s ktorými fond disponuje sú v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, prostriedkami verejnými. Poskytovanie podpory z fondu – čerpanie prostriedkov z fondu podlieha zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Všetky informácie o Zelenom vzdelávacom fonde sú dostupné aj na internetovej stránke www.zelenyvzdelavacifond.sk.