hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana vzácnych vtáčích druhov sa dnes pohla dopredu viac ako za celé roky

Envirorezort spravil ďalší veľký krok k uchovaniu a prípadnému rozšíreniu viacerých ohrozených vtáčích druhov na území Slovenska. Vláda dnes schválila päticu programov starostlivosti o chránené vtáčie územia. Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy vtákov v lokalitách Dolné Pohronie, Kráľová, Sĺňava, Špačinsko-nižnianske polia a Veľkoblahovské rybníky. Odhadované náklady na opatrenia predstavujú 2,1 milióna eur a väčšia časť bude financovaná z eurofondov.

„V niektorých prípadoch predstavujú programy starostlivosti doslova návod na prežitie viacerých vzácnych druhov na Slovensku. Je čas ich konečne realizovať,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Program starostlivosti totiž pri každom vzácnom vtáčom druhu predstavuje súbor opatrení „šitý na mieru“. Medzi nimi možno nájsť úplný zákaz používania pesticídov pri hniezdiskách, vylúčenie ťažby štrku pri vodných druhoch, až po zákaz zásahov do drevín. Konkrétne opatrenia, ktoré sa čoskoro stanú realitou, majú pomôcť napríklad včelárikovi zlatému, rybárovi riečnemu alebo sokolovi rárohovi.

Vypracovaním týchto programov, spravidla na 30 rokov, napĺňa Slovensko svoje záväzky voči EÚ, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany prírody. Celkovo sa Slovensko zaviazalo vyhlásiť 41 chránených vtáčích území, ktoré sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000. V minulosti už bol schválený Program starostlivosti o CHVÚ Horná Orava, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie chránené vtáčie územia na Slovensku. Hniezdi tu napríklad orol krikľavý, bocian čierny, ale aj hlucháň hôrny, kuvičok vrabčí, chrapkáč poľný a tetrov hoľniak.

Tabuľka: Príklady konkrétnych opatrení z jednotlivých programov starostlivosti o CHVÚ

Názov chráneného vtáčieho územia (CHVÚ)

Príklad vtáčieho druhu

Príklad opatrenia

CHVÚ Kráľová

chavkoš nočný

Zabezpečiť, aby sa nerúbali ani inak neničili, nepoškodzovali hniezdne stromy, ani iná vegetácia vo vzdialenosti do 100 metrov v okolí hniezdísk, zvlášť nie chemicky, vyhŕňaním, vypaľovaním a podobne

CHVÚ Dolné Pohronie

včelárik zlatý

Zabrániť rozorávaniu existujúcich trávnatých porastov a Vylúčiť používanie pesticídov na hniezdiskách

CHVÚ Veľkoblahovské rybníky

hrdzavka potápavá

Zabezpečiť v hniezdnom období (od 31. marca do 31. augusta) stabilizovanú výšku hladiny

CHVÚ Sĺňava

rybár riečny

Zabezpečiť hniezdne kolónie, aby nedochádzalo k vyrušovaniu počas hniezdneho obdobia rekreantmi, športovými rybármi, fotografmi, budovať nové ostrovy pre hniezdenie

CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia

sokol rároh

Pri aplikácii pesticídov použiť len chemické prípravky, ktoré nie sú na zozname zakázaných prípravkov pre chránené vtáčie územia

Odbor komunikácie MŽP SR