hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pri triedení odpadu máme na Slovensku rezervy. Zlepšenie je vo vzdelávaní

Ministerstvo životného prostredia spúšťa na školách environmentálny vzdelávací projekt

Minister životného prostredia László Sólymos dnes navštívil Spojenú školu na Tilgnerovej ulici 14 v Bratislave. Oficiálne tak odštartoval pilotnú fázu projektu Triedim, triediš, triedime. Do prvého kroku sa zapojilo 962 tried po celom Slovensku.
Projekt je odpoveďou aj na výsledky nášho environmentálneho prieskumu. Ten okrem iného ukázal, že aj v oblasti triedenia odpadu stále máme rezervy,“ vyhlásil šéf envirorezortu László Sólymos. Minister narážal na nedávny prieskum, ktorý si objednala Slovenská agentúra životného prostredia. Z výsledkov vyplynulo, že pre zlepšenie ochrany životného prostredia je nevyhnutné venovať viac pozornosti vzdelávaniu a osvete. Na druhé miesto respondenti umiestnili podporu triedenia odpadu.
A nejde len o deti. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť jedno. Najrýchlejšia cesta k zmene prístupu dospelých vedie cez ich deti,“ pokračujeLászló Sólymos. Práve preto rezort životného prostredia navrhol a spustil environmentálny projekt Triedim, triediš, triedime. Ten je určený žiakom prvého až štvrtého ročníka základných škôl. Pričom cieľom je učiť budúce generácie, ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.
„Na našej škole sa dlhodobo snažíme viesť žiakov k budovaniu zdravých návykov, ktoré sa im môžu hodiť po celý zvyšok života. Environmentálny projekt preto nielenže vítame, no považujeme za našu povinnosť sa doňho i aktívne zapojiť,“ uviedla riaditeľka školy Alena Turčanová.
Projekt sa zameriava na triedenie a separáciu troch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít, ktorými je plast papier a sklo. Edukáciu v tejto oblasti zabezpečujú informačné tabule a sety na triedenie, ktoré sú umiestnené priamo v triedach.
"Teší ma, že projekt našiel podporu aj v samotných školách, keďže už v pilotnej fáze sa doň prihlásilo 962 tried," dodal minister Sólymos s tým, že v budúcnosti plánujú priniesť aj ďalšie obdobné projekty.
Najviac informácií majú respondenti o nasledovných oblastiach (uvádzame tri najčastejšie odpovede):
o triedenie odpadu (72%),
o spotreba vody (61%),
o alternatívne možnosti dopravy (58%),

Čo sa Vám vybaví ako prvé, keď počujete slovné spojenie ochrana životného prostredia?
o triedenie odpadu (25%)
o ochrana prírody (14%),
o recyklácia odpadu (13%).

Konkrétne nápady respondentov, ktoré by zlepšili ochranu životného prostredia:
o viac vzdelávania na škole, informovanosti, osvety (20%)
o podpora separovania odpadu (10 %),
o zmena myslenia ľudí, zmena vzťahu k prírode (8 %).

Prvoradé, prednostné riešenie si podľa respondentov v mieste ich bydliska vyžadujú nasledovné problémy životného prostredia:
o čistota ovzdušia (13%)
o triedenie odpadu (12%)
o čierne skládky odpadu (10%).

Prieskum zameraný na analýzu postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia realizovala konzultačná spoločnosť Corporate Consulting Group, s.r.o. na základe objednávky od Slovenskej agentúry životného prostredia z februára 2017. Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1011 respondentov vo veku 18 až 65 rokov v kvótnych znakoch - kraj, dosiahnutý stupeň vzdelania, vek, veľkosť sídla a pohlavie.