hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejnosť sa o smogu dozvie rýchlejšie. Informovať budú verejnoprávne médiá

Vláda dnes schválila nové opatrenia v boji proti znečisťovaniu ovzdušia. Okrem prísnejších pravidiel pribudne aj lepšia kontrola.

Efektívnejšie informovanie o smogových situáciách, prísnejšie pravidlá a lepšia kontrola stredne veľkých spaľovacích zariadení, ale aj nízkoemisné zóny. Vláda dnes schválila novelu zákona o ovzduší, ktorá je aj reakciou na tohtoročné smogové udalosti v niektorých lokalitách Slovenska.

„Začiatkom roka sme čelili na Slovensku smogovej situácii, na ktorú sme neboli zvyknutí. Oslovilo ma viacero starostov, že neboli dostatočne informovaní. Dal som im slovo, že to tak ostať nemôže. A dnes predkladáme novelu, ktorá informovanosť ľudí zvýši. Zároveň, nová legislatíva zavádza opatrenia, ktorými môžeme znečistenému ovzdušiu čeliť,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Podľa nových pravidiel budú o smogovej situácii informovať aj verejnoprávne médiá. Pokiaľ v niektorých regiónoch vznikne smogová situácia, Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahu. Verejnoprávne médiá budú o vydanej výstrahe informovať ľudí najneskôr do dvoch hodín. Pokiaľ sa smogová situácia nezmení, tak výstrahu zopakujú najmenej dvakrát denne. A to ráno do 07:00 a popoludní po 17:00.

Slovenský hydrometeorologický ústav bude využívať informačný systém civilnej ochrany prevádzkovaný Ministerstvom vnútra SR na informovanie okresných úradov a starostov obcí. Okrem médií budú obyvateľov informovať aj samosprávy do šiestich hodín od prijatia varovania.

„Presné a rýchle informácie o kvalite ovzdušia sú nevyhnutnosťou. No zároveň treba nájsť spôsoby ako znečisťovaniu ovzdušia čeliť,“ doplnil šéf envirorezortu.

Nová legislatíva umožňuje obciam zriadiť nízkoemisné zóny. Cieľom zavedenia nízkoemisnej zóny je znížiť emisie z dopravy a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia v mestách a obciach. Povolený vjazd budú mať len vozidlá od určitej emisnej triedy. Vozidlá budú musieť byť označené plaketou s vyznačením emisnej triedy. Konkrétne pravidlá si určí mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením. Aby vyhláseniu nízkoemisnej zóny nič nebránilo, nová legislatíva novelizuje viacero ďalších zákonov. Napríklad zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách alebo zákon o obecnej polícii. Podrobnosti o emisných plaketách budú upravené vyhláškou Ministerstva vnútra SR.

Zmeny sa dotknú aj stredne veľkých spaľovacích zariadení s tepelným príkonom od 1 MW až 50 MW. Táto novela zákona je transpozíciou smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach. Pre spaľovacie zariadenia s celkovým tepelným príkonom 5 MW a viac začnú platiť prísnejšie emisné limity od roku 2025. Zariadenia s príkonom 1MW až 5 MW sa budú musieť zosúladiť do roku 2030. Pre jestvujúce zariadenia, ako sú teplárne, kompresorové stanice na distribúcie plynu a kotly na biomasu, bude možné využívať prechodné opatrenia. Efektívnejšie budú aj kontroly v týchto prevádzkach. Novela totiž zavádza novú povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vykonávať monitorovací program pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia.

Od roku 2018 budú prevádzkovatelia veľkých zdrojov predkladať údaje o emisiách do Národného emisného informačného systému elektronicky. Prevádzkovatelia stredných zdrojov majú túto povinnosť od roku 2019.

Novelou sa naše úsilie zďaleka nekončí. Pracujeme na príprave Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia, v rámci ktorej budú spracovávané programy na zlepšenie kvality ovzdušia v spolupráci s okresnými úradmi,“ uzavrel László Sólymos.