hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

L. Sólymos: Aplikačná novela odpadového zákona pomôže prírode i podnikaniu

Vláda dnes schválila aplikačnú novelu zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí.

Odbremeniť tisícky podnikateľov a živnostníkov od zbytočnej administratívy, sprehľadniť systém odpadov, ale najmä viac odpad triediť a menej ho ukladať na skládky odpadov. To je hlavným cieľom aplikačnej novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú dnes schválila vláda SR.

V uplynulých týždňoch prešla aplikačná novela odpadového zákona medzirezortným pripomienkovým konaním, keď ju pripomienkovali ostatné ministerstvá, združenia, zväzy a iné inštitúcie. Následné konštruktívne rokovania vniesli do problematiky jeden spoločný menovateľ, a to zodpovednosť. „Každý jeden zástupca výrobcov, podnikateľov alebo samospráv si uvedomil zodpovednosť za svoje správanie sa v odpadovom hospodárstve či zodpovednosť za vznik a ďalšie nakladanie s odpadom. Ozvali sa nám subjekty, ktoré sa doteraz o túto problematiku nezaujímali. A to je veľká vec,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania prišlo k novele zákona o odpadoch zhruba 960 pripomienok, z toho 634 zásadných. Počas jedného mesiaca rokovania presiahli vyše 100 hodín. Viac ako polovicu rozporov sa podarilo odstrániť. „Či si to niekto uvedomuje alebo nie, odpad sa týka každého jedného človeka, podnikateľa, firmy či inej inštitúcie. Tie najpálčivejšie problémy sa nám podarilo vyriešiť,“ doplnil šéf envirorezortu.

Odpadová legislatíva prechádza od roku 2016 veľkými zmenami. Dôvodom je fakt, že na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov.

„Zákon o odpadoch je mladý a stále sa vyvíja. Nie je preto možné vyriešiť všetky problémy šmahom čarovného prútika. Niektoré veci si vyžiadajú ďalšiu diskusiu a rokovania. Tam, kde sa nenašla zhoda, a tam, kde je problémy potrebné riešiť komplexnejšie a s potrebou dlhšieho časového priestoru, ideme rokovať ďalej,“ uzavrel šéf envirorezortu. Ministerstvo preto bude pokračovať s partnermi v ďalších rokovaniach ako odpadovú legislatívu vylepšiť a zdokonaliť.

Vďaka aktivite zeleného rezortu parlament už v minulosti odhlasoval zákon, ktorý spoplatňuje ľahké plastové tašky. Počet plastových tašiek by tak mal klesnúť v smetných nádobách, ale aj v prírode. Ministerstvo odštartovalo aj iniciatívu Bez igelitiek. Vďaka nej chce zmeniť prístup obchodníkov, ale najmä spotrebiteľov k igelitkám. Ambíciou je dosiahnuť ešte viac ako určuje zákon. A to, aby ľudia odmietali igelitky v obchodoch. Rezort rieši aj existujúce skládky. V minulosti niektorí prevádzkovatelia skládok proces ich uzatvárania umelo predlžovali. Parlament preto schválil novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, ktorá to definitívne zakázala.

 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša aplikačná novela odpadového zákona
1. Odbremeníme malých podnikateľov od zbytočnej administratívy. Pre podnikateľov, ktorí na trh dodajú menej ako 100 kg obalov či neobalových výrobkov po novom odpadne väčšina povinností výrobcov vyhradených výrobcov ustanovených v zákone vrátane povinnosti uzatvárať zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov. Len sa musia jednorazovo zaregistrovať na ministerstve a viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali menej ako 100 kg a ohlasovať ročne tieto údaje. To im ušetrí náklady i administratívu. Podľa našich odhadov sa to dotkne cca 2500 podnikateľov.

2. Sprehľadníme, zjednodušíme a zefektívnime systém odpadového hospodárstva. Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti výrobcov. Predovšetkým zo strany výrobcov, ktorí si OZV nezaložili, ale stali sa klientami už existujúcich. Preto novelou posilníme kontrolu jednak v OZV a jednak v koordinačných centrách, kde bude zastúpený štát, ale aj samotní výrobcovia, podľa zákonom stanoveného postupu

3. Sprísnime dodržiavanie odpadovej legislatívy. Chybou súčasného zákona bola jeho bezzubosť. Teda neboli uvedené sankcie vo viacerých oblastiach. Preto sa zavádzajú pokuty pre Organizácie zodpovednosti výrobcov, ak nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber. Inými slovami, ak obec poctivo triedi, no nemá kam vytriedený odpad dávať, je to chyba OZV a porušenie zákona.

4. Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviezť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad, tak ako to bolo podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.

5. Zjednoduší sa zber odpadových pneumatík, ktoré častokrát skončili voľne pohodené v prírode a predstavovali tak hrozbu nielen pre životné prostredie. Novelou zákona sa upravujú a spresňujú ustanovenia týkajúce sa nakladania s odpadovými pneumatikami, ktoré sa budú zbierať v rámci spätného zberu bezplatne nielen u distribútorov alebo v servisoch, ale aj na zberných dvoroch alebo na iných určených miestach v obciach.