hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje projekty samospráv na zhodnocovanie bioodpadu

O kompostovacie zásobníky je enormný záujem. Žiadosti samospráv na získanie dotácie z európskych peňazí niekoľkonásobne prevýšili pôvodne alokovanú čiastku 5 miliónov eur.

V rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prišlo do dnešného dňa na Ministerstvo životného prostredia SR celkovo 273 žiadostí za zhruba 32 miliónov eur. Vzhľadom na enormný záujem samospráv sa envirorezort rozhodol celkovú sumu navýšiť. Obce a mestá môžu na nákup záhradných kompostérov na bioodpad, ktorý vznikne v domácnostiach alebo pri údržbe zelene, využiť 20 miliónov eur. 

„Celý systém sa snažíme nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu. Aj preto podávame samosprávam pomocnú ruku, aby pre svojich občanov vytvorili tie správne podmienky pre efektívne nakladanie s odpadom,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vyplýva obciam zo samotného zákona o odpadoch. Samospráva zverejní na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. Od začiatku tohto roka sú samosprávy povinné zabezpečiť triedený zber aj kuchynských odpadov z domácností a odpadov zo záhrad. Frekvenciu zberu, rozmiestnenie nádob, určenie aký odpad do ktorej nádoby patrí si nastaví každá obec podľa svojich podmienok a v súlade s právnymi predpismi v oblasti odpadov. V prípade nezavedenia triedeného zberu im podľa zákona o odpadoch hrozí pokuta od 800 eur do 80 000 eur.

Kvôli efektívnejšiemu a prehľadnejšiemu nakladaniu s odpadom ministerstvo životného prostredia v minulosti zmenilo filozofiu odpadového hospodárstva. A tento systém naďalej vylepšuje. Vláda SR minulý týždeň schválila aplikačnú novelu odpadového zákona, ktorej cieľom je odbremeniť tisícky podnikateľov a živnostníkov od zbytočnej administratívy, sprehľadniť systém odpadov, ale najmä viac odpad triediť a menej ho ukladať na skládky odpadov. „No dôležitý je v tomto prípade aj zodpovedný prístup každého človeka k sebe, ale aj životnému prostrediu. Žiadny zákon totiž nemôže úplne vylúčiť ľahostajné správanie sa jednotlivcov,“ uzavrel šéf envirorezortu.

Odbor komunikácie MŽP SR