hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko finalizuje tretí základný register na ceste k informatizácii verejnej správy

Pilotná produkčná prevádzka Registra priestorových informácií sa začala 19. septembrom 2016.

Register priestorových informácií (RPI) je vytvorený v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a európskymi legislatívnymi požiadavkami ako základný register štátu. Predstavuje jednotný a údajovo konzistentný zdroj dát o priestorových informáciách vo  forme metaúdajov o  službách a súboroch priestorových údajov a poskytuje štandardizované rozhranie pre budovanie národnej infraštruktúry priestorových informácií. Zároveň je jedným z prvých dokončených fázovaných projektov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) financovaných z nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

Používateľmi registra priestorových informácií sú ministerstvá, úrady štátnej správy, samosprávy ako aj široká verejnosť. Prispievateľov v podobe povinných osôb definuje Zákon č. 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI)* a ide o viac ako 3000 subjektov. Stávajú sa nimi aj podnikatelia, ako sú geodeti a architekti, ktorí narábajú s priestorovými informáciami a majú zmluvu so štátnou organizáciou.
Priestorové informácie sú údaje o geografických objektoch a javoch, dostupné v digitálnej podobe. Denne je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov, akými sú polohopis, výškopis, vlastnícke práva, informácie o životnom prostredí, doprave alebo geologické informácie. Sú generované z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti, v rôznej kvalite a aktuálnosti, pričom doteraz boli zhromažďované prevažne v papierovej forme.

Počínajúc septembrom sa povinná osoba registruje cez Ústredný portál verejnej správy jedinečným identifikátorom a vytvorí si prístup. Povinné osoby majú povinnosť tvoriť metaúdaje o priestorových údajoch a ich službách a zároveň tieto metaúdaje sprístupniť prostredníctvom RPI. Tieto digitálne dáta sú vymedzené zákonom a sú vo vlastníctve povinných osôb.

Tým, že povinné osoby budú vkladať a aktualizovať metaúdaje, okrem naplnenia legislatívnej povinnosti, vznikne na Slovensku referenčný prístupový bod, prostredníctvom ktorého môžu záujemcovia vyhľadať informácie o údajoch a súvisiacich službách ako aj podmienkach ich ďalšieho zdieľania a využitia prostredníctvom grafického ako aj strojovo spracovateľného rozhrania. Harmonizované sprístupnenie údajov tak podporí vznik tvorby pridanej hodnoty prostredníctvom nových údajov, služieb a aplikácií.
Prevádzkovateľom Registra priestorových informácií je Datacentrum Slovenskej agentúry životného prostredia.

RPI využíva integráciu so základnými registrami informačného systému verejnej správy, elektronickými službami katastra nehnuteľností a Ústredným portálom verejnej správy. Pripravovaná integrácia s Portálom Otvorených Dát zabezpečí elimináciu viacnásobnej tvorby metaúdajov na strane povinných osôb.
Pre užívateľov toto prepojenie zabezpečí konzistentný prístup k metainfomráciám o priestorových údajoch a službách priestorových údajov z referenčných a zaručených zdrojov.
Dostupnosť služieb je cez portál https://rpi.gov.sk. Obsah portálu a funkcionalita sú závislé na prihlásení a overení identity používateľa.

*Zákon č. 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), ktorým je transponovaná smernica Európskeho Parlamentu a Rady číslo 2007/2/ES, ktorá ustanovuje pravidlá pre zriadenie infraštruktúry pre priestorové informácie v jednotlivých členských štátoch. Táto smernica známa ako INSPIRE umožňuje vyhľadávanie a zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov v harmonizovanej podobe v rámci EU.

Odbor komunikácie MŽP SR