hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cena Slovenskej republiky za krajinu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Stalo sa tak počas VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine v priestoroch Lesníckej a drevárskej knižnice Technickej univerzity vo Zvolene. Organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje národný koordinátor – Slovenská agentúra životného prostredia. Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu a potrebné nominačné dokumenty sú na webovej stránke www.cenazakrajinu.sk.

Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. Kandidáti sa na cenu prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, ktoré spĺňajú kritériá pre posudzovanie ceny; alebo, so súhlasom, môžu byť nominovaní treťou stranou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Po administratívnej kontrole odborná porota nominované projekty vyhodnotí.Odborné hodnotenie sa uskutoční formou prezentácie projektu kandidátom na cenu a následnou diskusiou s odbornou komisiou ceny pre aktuálny ročník. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti.

Cenu udeľuje envirorezort v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvým ročníkom ceny bol rok 2010 a laureátom sa stala Nadácia Ekopolis so svojím projektom: Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis. Laureátom druhého ročníka ceny (2012) sa stala Čiernohronská železnica n. o. s projektom: Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. V treťom ročníku (2014) bola udelená cena obci Liptovská Teplička za projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. Laureáti boli následne nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu. Nadácia Ekopolis v roku 2011 a obec Liptovská Teplička v roku 2015 úspešne reprezentovali Slovenskú republiku a získali špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe.

Kontakty:

Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


Národný koordinátor ceny:

Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu: Ing. Martin Lakanda, Slovenská agentúra životného prostredia.

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu: Ing. Lucia Vačoková, Slovenská agentúra životného prostredia.

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom osobne, alebo elektronicky na: , tel.: 048 / 4374 281, 174.

Odbor komunikácie MŽP SR