hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aj vďaka envirorezortu bude viac odborníkov vo vodnom hospodárstve

Podporiť vzdelávanie v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva na Slovensku - to je hlavný dôvod, pre ktorý dnes na veľtrhu JOB EXPO 2016 v Nitre podpísala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) memorandum o spolupráci s predstaviteľmi stredných odborných škôl. Týmto slávnostným aktom odštartovala spolupráca medzi strategickým zamestnávateľom vo vodnom hospodárstve a strednými školami s celoslovenskou pôsobnosťou. Krstným otcom memoranda sa stal minister životného prostredia SR László Sólymos, ktorého na podujatí zastupoval štátny tajomník Boris Susko, ako aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

„V nasledujúcich rokoch, aj z hľadiska klimatických zmien a ich dosahu na našu krajinu, budeme potrebovať kvalitne pripravenú novú generáciu odborníkov, ktorí budú zabezpečovať ochranu vodných tokov, vodných nádrží a vodohospodárskych diel, zodpovedne s nimi hospodáriť, realizovať protipovodňové opatrenia na zabezpečenie ochrany občanov a ich majetku pred veľkou vodou, a tiež vedieť zadržiavať vodu v krajine,“ povedal počas krstu memoránd v mene ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa štátny tajomník Boris Susko.

Memorandum o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávaní a uplatnení absolventov školy podpísal generálny riaditeľ SVP Marian Supek so Strednou odbornou školou technickou Košice a  Súkromnou strednou odbornou školou Deutch – Slowakische Akademien Trebišov. „Náš podnik bude po roku 2020 potrebovať viac ako 80 vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a približne 150 kvalifikovaných stredoškolákov a v ďalších rokoch ďalších absolventov stredných a vysokých škôl. Vzhľadom na našu celoslovenskú pôsobnosť vieme ponúknuť prácu kvalifikovaným pracovníkom aj v menej rozvinutých častiach Slovenska. V dôsledku dôchodkového veku sa mladí uplatnia aj v robotníckych profesiách,“ uviedol Supek.

Od budúceho školského roka na týchto školách pribudne nový študijný odbor: Technik vodár, vodohospodár. Memorandum vytvorí platformu na výmenu odborných skúseností a vedomostí na úrovni pedagógov a vodohospodárov ako aj praktické cvičenia pre žiakov 3. a 4. ročníkov stredných škôl.

Mladí absolventi budú môcť po maturite pracovať v SVP ako úsekoví technici, technici merania a regulácie vo vodnom hospodárstve (zabezpečujú fungovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení, výpustných zariadení, hrádzí, čerpacích staníc, vodných elektrární, kompresorov, hydraulických systémov, signalizačných a regulačných zariadení atď.), hrádzni, resp. hatiari (zabezpečujú prevádzku, údržbu a opravu vodných diel a vodohospodárskych zariadení), technici pre správu vodného toku (vykonávajú odborné práce pri správe, prevádzke a údržbe vodných tokov a zabezpečujú starostlivosť o kvalitu vôd a životné prostredie v určenom povodí), technici ochrany vodných zdrojov (zabezpečujú a vykonávajú kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocujú účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody), technici kontroly pitných vôd, odpadových vôd, povrchových vôd, chemickí technici, referenti a pod.

Odbor komunikácie MŽP SR