hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Hornom Hričove spustili unikátnu triediacu linku

V Hornom Hričove slávnostného uviedli do prevádzky dve unikátne technologické zariadenia v Centre zhodnocovania odpadov.

Centrum ako prvé na Slovensku má kompletnú mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním. Úprava a stabilizácia biologickej zložky odpadu je dôležitá, keďže linkou vytriedená biologická zložka prejde kompostovacím a fermentovacím procesom (stabilizáciou) v uzavretých boxoch a až potom sa bezpečne uloží na skládku. Vďaka tomu sa z odpadu neuvoľňujú rizikové plyny pre klímu.
v stredisku v Hričove dochádza aj k automatizovanému vytrieďovaniu plastov a papiera na optickej linke, ktoré sa využívajú na výrobu tuhého alternatívneho paliva TAP, ako zdôraznil štátny tajomník MŽP Juraj Smatana: "Regióny, ktoré majú takto vyriešené spracovanie zmesového komunálneho odpadu, nemajú dôvod budovať spaľovne komunálneho odpadu,“ doplnil štátny tajomník Smatana.

Problematika odpadového hospodárstva patrí k prioritám Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Minulý týždeň MŽP SR získalo podporu poslancov NR SR, ktorí v prvom čítaní schválili novelu zákona o odpadoch, uprednostňujúcej triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Novela navyše zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom, ako aj skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných, či maloobchodných prevádzok.

Samosprávam od 1. júla pribudla nová povinnosť - triediť kuchynský odpad z domácnosti. Práve skládkovanie nespracovaného, biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia.

Spoločnosť T+T a.s., ktorá sprevádzkovala tieto dve unikátne technologické zariadenia, zabezpečuje služby odpadového hospodárstva pre 350-tisíc ľudí v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Firma prevádzkuje viacero zariadení zameraných na zhodnocovanie a triedením odpadu a výrobou tuhého paliva.