hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úprava komunálneho odpadu sa na Spiši stáva realitou Linka v Hincovciach má prispieť k zníženiu množstva odpadu uloženého na skládkach

ilustračný obrázok

Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ktoré v piatok odovzdali do prevádzky v obci Hincovce, má výrazne znížiť objem odpadu uloženého na skládke. Linka na spracovanie odpadu sa tak stane dôležitým prvkom odpadového hospodárstva spišských obcí. Projekt na vybudovanie zariadenia bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Riadiaci orgán operačného programu zastupoval na podujatí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Zámerom projektu je predovšetkým významné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ukladaného na skládkach, a aj jeho ďalšie zhodnocovanie. V prvom kroku spracovania odpadu dochádza k separácii na energeticky využiteľné produkty. Lisovaním biologicky rozložiteľnej zložky vzniká produkt určený na energetické zhodnocovanie v bioplynových staniciach, respektíve kompostárňach. Ďalším produktom je tuhé druhotné palivo využiteľné v priemyselnej výrobe. Zvyšné suroviny sú určené na recykláciu. Tým, že zariadenie funguje na princípe fyzikálneho triedenia bez použitia akéhokoľvek tepelného spracovania, je šetrná aj k životnému prostrediu.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču zariadenie je pozitívnym príkladom toho, ako sa dá naplniť hlavný cieľ odpadového hospodárstva SR, teda odkloniť odpad od skládok a dosiahnuť 55 %-nú mieru recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025.

Obce, ktoré sú cieľovou skupinou projektu, môžu mať istotu, že nimi vyzbieraný zmesový odpad prejde potrebnou úpravou a nebude záťažou pre životné prostredie. Časť odpadu sa spracovaním premení na tuhé alternatívne palivo, biofrakcia sa stane vhodnou na ďalšie spracovanie v bioplynových staniciach a na skládkach končí iba minimálne množstvo odpadu,“ vyhlásil štátny tajomník Kiča. „Okrem toho, že procesom sa splní povinnosť upraviť zmesový odpad pred uložením na skládku, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2023, samosprávy ušetria aj na poplatkoch za skládkovanie,“ doplnil štátny tajomník.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške necelých 2,1 mil. eur v rámci výzvy zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov. Celková finančná alokácia danej výzvy je 79,4 mil. eur. Schválených bolo 22 žiadostí, schválená suma NFP je viac ako 61,6 mil. Ďalších 11 žiadostí sa aktuálne posudzuje, spolu žiadajú NFP vo výške takmer 30 mil. eur.