hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko MŽP k aktuálnej situácii s čerpaním termálnych vôd v obci Podhájska

ilustračný obrázok

Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) urobí všetko pre obnovenie využívania termálnej vody v obci Podhájska. Nemôže ale pripustiť pokračovanie porušovania zákonov. Aktuálne zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Polície SR preukazujú, že pri prevádzke kúpaliska sa porušovali zákony a pred verejnosťou sa zatajovala zvýšená prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu. Ich hodnota pritom výrazne prekračuje zdravotné limity.

Ako sa preukázalo kontrolami SIŽP a zisťovaním Polície SR, za bývalých vlád nedbali štátne orgány ku tomu určené na porušovanie zákonov v zariadení využívajúcom geotermálny vrt Podhájska. Majitelia vrtu aj prevádzkovatelia kúpaliska zanedbali viaceré zákonné povinnosti, čím si neoprávnene zvyšovali zisky. Je poľutovaniahodné, že až donedávna nekonali v tejto veci príslušné odbory životného prostredia, ani orgány kontroly, akým je Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Porušovanie predpisov a platných zákonov vo verejných kúpeľoch Podhájska sa tak stalo dlhodobým javom.

Podľa zistení SIŽP kúpalisko Podhájska čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. SIŽP preto uložila spoločnosti pokutu vo výške 128.978 eur, (spoločnosť sa odvolala). Vzápätí sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, a jeho platnosť vypršala ešte v minulom storočí, konkrétne v roku 1994 (!). To znamená, že kúpalisko v Podhájskej vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne. Znalecké dokazovanie ukázalo, že v dôsledku vypúšťania odpadových vôd z kúpaliska Podhájska došlo ku umŕtveniu rieky a výrazným škodám na životnom prostredí.

Inšpektori SIŽP ďalej navyše počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých do rieky vytekala ďalšia, hnedo zafarbená odpadová teplá voda. Stotožnenie subjektov, zodpovedných za toto ďalšie nelegálne odstraňovanie odpadu, je vecou ďalšieho vyšetrovania SIŽP.

Odhaľovanie podvodov okolo geotermálnych vôd v Podhájskej vyvrcholilo predbežne odhalením manipulácií s výsledkami zloženia tejto vody. Analýzu zloženia termálnej vody predložil koncom roku 2020 prevádzkovateľ vrtu a kúpaliska Podhájska v Záverečnej správe, na základe ktorej mala odborná komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd na MŽP, povoliť ďalšie čerpanie z geotermálneho vrtu. Vďaka vyšetrovaniu Polície SR sa odhalilo, že expert predkladajúci analýzu termálnej vody v Podhájskej, zatajil prítomnosť rádioaktívnych prvkov.

Vec je o to závažnejšia, že niektoré rádioaktívne prvky sú vo vode z vrtu v Podhájskej prítomné v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity. To značí, že na základe sfalšovaných analýz zloženia geotermálnej vody Podhájska povoľovalo MŽP v minulosti čerpanie geotermálnych vôd do verejného kúpaliska, ktoré mohli poškodzovať zdravie verejnosti. Rozsah a závažnosť tejto trestnej činnosti MŽP neposudzuje a očakáva na výsledky OČTK.

Boli to práve záujmy vyšetrujúcich orgánov, pre ktoré ministerstvo potom, čo sa ukázalo, že odborná komisia MŽP konala na základe sfalšovaných analýz vody z vrtu v Podhájskej, na čas zastavilo úradné konanie o schválení množstiev odberu z geotermálneho vrtu Podhájska. Podľa dohody s Políciou SR čakalo MŽP pokým vyšetrovatelia neukončia primárnu fázu vyšetrovania. Po tomto MŽP a Polícia SR uskutočnili na tému kúpaliska v Podhájskej tlačovú konferenciu (1.6.2021), na ktorej objasnili situáciu z pohľadu ochrany zákonov.

MŽP očakáva na úplné výsledky vyšetrovania Polície SR, najmä pokiaľ by sa ukázalo, že porušovanie zákonov v súvislosti s Podhájskou sa diali aj priamo na pôde MŽP. Ale súčasne MŽP vníma , že podvody a dlhoročné nezákonné postupy dosiaľ presne neurčených osôb spôsobili v Podhájskej ťažkosti a straty poctivým podnikateľom. MŽP robí všetko pre čím skoršie zosúladenie využívania geotermálneho vrtu v Podhájskej so zákonmi a vykoná všetky možné kroky ku obnoveniu čerpania termálnych vôd.

Pre majiteľov vrtu a prevádzkovateľov kúpaliska by mala byť prvoradá teraz - po odhalení prítomnosti rádioaktívnych prvkov - otázka zosúladenia využívania takejto vody s ochranou zdravia občanov. MŽP sa touto problematikou z povahy veci nemôže zaoberať, keďže ku tomu sú určené iné štátne orgány.

Pokiaľ ide o prax čerpania a využívania geotermálneho vrtu - MŽP a SIŽP sa do konca júla 2021 vyjadrí vo veci zosúladenia čerpania geotermálnych vôd a odvádzania odpadových vôd so zákonmi. MŽP sa vyjadrí aj ku posúdeniu kapacít geotermálneho vrtu v Podhájskej. Preto MŽP v uplynulých týždňoch obnovilo zloženie expertnej komisie pre schvaľovanie množstiev čerpania podzemných vôd. Komisia zasadne ešte tento mesiac a po obdržaní analýzy skutočného, nie sfalšovaného zloženia termálnej vody z termálneho vrtu Podhájska, zaujme stanovisko ku objemom čerpania geotermálnych vôd pre účely kúpaliska Podhájska.